Korupcia vo verejnej diskusii

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Taktiež sa zameriava na debatu o rôznych antikorupčných nástrojoch, ich účinnosti a potrebe boja s korupciou. Osobitnú pozornosť venuje téme korupcie v rétorike rôznych politických subjektov, vládnych a opozičných strán jednotlivých volebných období. Opisuje spôsob politickej argumentácie, konflikty názorov i záujmov prezentovaných v súvislosti s korupciou.

Metodologicky analýza vychádza z teórie „rámcovania“ (ang. framing), ktorá sa používa pri mapovaní verejnej diskusie v demokratickom politickom procese, a takisto pri výskume roly médií. Pri skúmaní rámcovania výskumník sleduje, do akých významových a kontextuálnych rámcov si ľudia umiestňujú isté sledované pojmy, hodnoty, informácie. Jednotlivci rozvíjajú svoje vlastné interpretácie správ z médií, a taktiež zapracovávajú tieto významy do svojej zásoby každodenných vedomostí prameniacich zo zdravého rozumu (Neuman, Just, & Crigler, 1992). Diskutujú o problémoch verejnej politiky opierajúc sa o im dostupné zdroje symbolov, počínajúc diskusiou v médiách, osobnými skúsenosťami, a ľudovou múdrosťou (Gamson, 1992). Táto diskusia vo verejnom priestore formuje nielen „náladu verejnosti“ alebo „pocity verejnosti“, tak pozorne monitorované verejnými činiteľmi a médiami, ale tiež štruktúru politickej diskusie. Rámcovanie spôsobuje aktivovanie alebo upravovanie významových schém, spočíva v spôsobe, ako sú informácie spracovávané, aký je im nadávaný zmysel, ako ľudia hovoria o veci, alebo na základe čoho si formujú politický úsudok. Avšak rovnako média, ako aj politickí aktéri uskutočňujú tiež tzv. “strategické rámcovanie” (Pan, and Kosicki, 2001). Ide o zámerné prikladanie kontextov, vytváranie symbolov či asociácií, spájajúcich sa neskôr zdanlivo prirodzene s istými pojmami. Je to teda jeden zo spôsobov ovplyvňovania spomínanej štruktúry verejnej diskusie.

Táto analýza sa opiera o mapovanie rámcov, v ktorých bol v priebehu rokov 1996-2007 umiestňovaný pojem korupcia, a niekedy aj pojmy s ňou súvisiace, či tiež sa s ňou čiastočne prekrývajúce: úplatok, sprenevera, podvod, vydieranie, klientelizmus. Nejde tu primárne o výskum rámcovania prostredníctvom médií, ale o to, aké strategické rámcovanie použili aktéri na politickej scéne na realizáciu svojich politických cieľov, a zároveň ako boli niektoré objektívne kroky politikov a úradníkov “zarámcované” vo verejnej diskusii. Analýza neporovnáva obsah jednotlivých médií, ale prostredníctvom niekoľkých zdrojov sa snaží pokryť široké spektrum rámcov, do ktorých bola korupcia v danom období zasadená.

Pre sledovanie vývoja v časovom horizonte boli analýze podrobené vybrané štyri dvanásťmesačné časové úseky, každé z iného volebného obdobia. Prvé, od júla 1996 do júna 1997 reprezentuje približne stred volebného obdobia druhej Mečiarovej vlády (1994-1998). Druhé, od júla 1999 do júna 2000, zachytáva prvú Dzurindovu vládu (1998-2002), tretie, od júla 2003 do júna 2004 rovnako druhú Dzurindovu vládu (2002-2006). Posledné, štvrté obdobie, od júla 2006 do júna 2007 zachytáva počiatok súčasnej vlády R. Fica, sformovanej po voľbách z júna 2006. Na rozdiel od predošlých troch, posledný časový úsek teda zachytáva rok ihneď po nástupe danej vlády k moci. Napriek tejto disproporcii zostáva zachovaný istý časový odstup medzi jednotlivými sledovanými obdobiami a je možné isté porovnanie zmien verejnej diskusie na vyššie uvedené témy. Ako zdroj materiálu boli použité printové a elektronické médiá zo sledovaných období: SME, Hospodárske noviny, Pravda, TREND, Nový čas, agentúry SITA a ČTK. Spolu bolo analýze podrobených 1873 článkov z rôznych periodík. Tieto zdroje boli doplnené údajmi z výskumov verejnej mienky hovoriacich o vnímaní korupcie občanmi.


Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto stránke.