Monitoring nakladania s majetkom v krajských mestách SR

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ti transparency

Podľa prieskumov verejnej mienky, ktoré boli uskutočnené pre TIS agentúrou Focus v roku 2003, 40% občanov vníma predaj obecných/miestnych pozemkov ako oblasť, kde v ich meste/obci dochádza ku korupcii a klientelizmu, v oblasti prenájmov priestorov ide o 33% respondentov, prenájmu bytov 27% repsondentov a predaju bytov do súkromného vlastníctva 26%. Ide o pomerne negatívny pohľad na nakladanie miest a obcí s ich majetkom, a preto sa monitorovocia aktivita TIS v roku 2007 zamerala aj na túto oblasť.

Krajské mestá sa pri nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom dokumentmi, ktoré rámcovo upravujú problematiku predaja a prenájmu majetku, ich úprava sa v jednotlivých mestách podstatne líši. mestá sa väčšinou dostatočne nevenujú regulácii nakladania s hnuteľným majetkom a skoro vôbec sa nevenujú politike prenájmu bytov. Napríklad v Trenčíne a Banskej Bystrici je politika prenájmu zhrnutá do veľmi všeobecného rámca. V Prešove, Bratislave a Nitre zase neuvádzajú, ako postupovať pri výbere prenajímateľa nehnuteľného majetku (napr. verejná súťaž/výberové konanie, priamy výber či iné formy).

Kompletné znenie analýzy nájdete  na tejto linke.