TIS monitorovala informačnú politiku samospráv

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

ti transparency

Všímali sme si aktívne zverejňovanie informácií prostredníctvom internetových stránok obcí a miest ako aj sprístupňovanie informácií na základe žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám. Zber údajov sa uskutočnil v novembri 2007 a sledovanú vzorku zahŕňalo 25 miest a 26 obcí a mestských častí.

Asi polovica sledovaných miest má na svojej internetovej stránke úradnú tabuľu, u obcí však stále ide o marginálny jav. Elektronická úradná tabuľa umožňuje občanom okamžitý a komfortný prístup k aktuálnym oznamom mesta a zjednodušuje tak verejnú kontrolu moci. Internetové stránky miest a obcí naďalej neobsahujú uspokojivé množstvo informácií o majetku ponúkanom na odpredaj.

Podobne je to so Zásadami hospodárenia s majetkom – kľúčovým dokumentom upravujúcim nakladanie s majetkom obcí a miest. Väčšina miest tento dokument na svojej internetovej stránke zverejnený má; obec sme však našli takú iba jednu. Informácií o verejnom obstarávaní je na internetových stránkach miest veľmi málo; obce ich nezverejňujú vôbec.

A práve verejné obstarávanie je oblasť, na ktorú obce a mestá vynakladajú významnú časť svojich zdrojov a pri ktorej často dochádza ku korupčnému správaniu. Najkvalitnejšie informácie v tejto oblasti spomedzi sledovaných samospráv poskytuje svojim obyvateľom mesto Bytča.
Ako však ukázal náš prieskum, obce a mestá až na niekoľko výnimiek nezverejňujú zápisnice z rokovaní komisií OcZ/MsZ. Práve na pôde komisií sa
často tvoria rozhodnutia, ktoré zasadnutie OcZ/MsZ len potvrdí. Protikorupčný efekt zverejňovania zápisníc z ich zasadnutí je preto nesporný.
Keď sa chce, ide to. Potvrdzujú to internetové stránky niekoľkých samospráv, ktoré na nich vytvorili priestor napríklad pre zoznam došlých faktúr (Šahy, Šaľa, Žilina), uznesenia zo zasadnutí mestskej rady (Lučenec), zmluvy mesta (Šaľa) alebo archív zvukových nahrávok zasadnutí MsZ (Senec).

Zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám stanovuje, že výška poplatku za poskytnutú informáciu nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Práve výška poplatkov za poskytnutie informácií je často nástrojom samospráv ako sťažiť občanom prístup k informáciám, resp. ako ich za ich „zvedavosť“ potrestať.

Sadzobníky sú v poriadku. Zistili sme, že sadzobníky samospráv za poskytovanie informácií sú v súlade so zákonom – nenašli sme prípad extrémne vysokého poplatku. Niektoré obce však účtujú neprimerane vysoké poplatky za dátové nosiče – napr. Bardejov, Čadca, Holíč, Snina, Terchová, Zvolen. Z monitoringu ďalej vyplynulo, že poskytovanie informácií občanom patrí medzi výrazne marginálne činnosti obcí a miest. Svedčí o tom množstvo vybratých poplatkov za rok 2006 ako aj fakt, že mnohé obce a mestá sa nestretli napr. s požiadavkou na poskytnutie informácií formou audio alebo videozáznamu. Nemajú tiež upravenú túto oblasť poskytovania informácií, informácie poskytujú bezplatne a nemajú ani stanovenú hranicu, do ktorej odpúšťajú poplatok za poskytnutie informácií a nevedú evidenciu poplatkov za poskytovanie informácií.

Mnohé samosprávy nedostali v roku 2006 nijakú žiadosť o informácie v zmysle zákona 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám. Naše zistenia tak jednoznačne vyvracajú tvrdenia niektorých samospr v, že tzv. infozákon znamená pre ne nadmerné finančné a personálne zaťaženie.

Možno teda povedať, že dobrá informačná politika veľa nestojí, ale veľa pre samosprávu prináša. Je to najmä pocit dôvery občanov predstaviteľom mesta, že s ich daňami a majetkom nakladajú účelne a transparentne.