Čističky odpadových vôd na Dunaji sú neudržateľné, tvrdia audítori EÚ

Prieskumy Európskej komisie naznačujú, že znečistenie vody je jedným z najcitovanejších environmentálnych problémov, na ktoré poukazujú obyvatelia EÚ.

Odpadová voda a kaly z mestských aglomerácií môžu mať zničujúce dôsledky pre európske rieky, jazerá a podzemné vody. EÚ preto v minulosti prijala niekoľko smerníc a spolufinancuje aj výstavbu čističiek komunálnych odpadových vôd a to prostredníctvom Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V prípade Slovenska, Česka, Maďarska a Rumunska sa jedná najmä o projekty v povodí najväčšej európskej rieky – Dunaj. Na ochranu povodia, ktoré prechádza celkovo až 19 krajinami, EÚ od roku 2000 prispela až 7,9 miliardami eur a to v dvoch programových obdobiach 2000-2006 a 2007-2013.

Nová správa Európskeho dvora audítorov naznačuje, že pokrok, ktorý štyri krajiny dosiahli v plnení požiadaviek európskych environmentálnych smerníc, „nebol dostatočný na splnenie termínov pre čistenie odpadových vôd.“

Audítori taktiež zaznamenali, že krajiny čerpali dostupné fondy EÚ pomaly, takže hrozila strata financovania EÚ alebo vytvorenie potreby dodatočného financovania z vnútroštátnych rozpočtov.

Otázna je aj finančná udržateľnosť novej čistiacej infraštruktúry spolufinancovanej EÚ. „V 90 % prípadov boli sadzby za odpadové vody účtované užívateľom príliš nízke. Neumožnili plne pokryť náklady čistiarní a boli nižšie než všeobecne prijatá miera dostupnosti 4 % príjmu domácností,“ hovorí sa v správe.

Audítorom chýbali aj informácie o tom, či majitelia infraštruktúry vytvorili dostatočné finančné rezervy na primeranú údržbu a prípadnú obnovu čistiarní.

Až tretina všetkých čistiarní na povodí Dunaja bola aj po zohľadnení plánovaných prípojok domácností na kanalizačný systém v budúcnosti  príliš veľká, čo môže mať ďalšie negatívne dôsledky na ich udržateľnosť. Audítori preto odporúčajú pripraviť plán na „urýchlené pripojenie domácností na verejnú kanalizáciu.“