EEA: Čo vieme o vode a ekologickom hospodárstve?

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

Ministri životného prostredia z celého paneurópskeho priestoru sa dnes stretávajú v meste Astana (Kazachstan), aby rokovali o otázkach súvisiacich s udržateľným manažmentom vôd a ekologizáciou hospodárstva na 7. ministerskej konferencii „Životné prostredie pre Európu“ (21. – 23.9.2011.)

S cieľom podporiť túto konferenciu Európska environmentálna agentúra (EEA) vydala novú správu Hodnotenie hodnotení (Assessment of Assessments), ktorá obsahuje odporúčania týkajúce sa lepšieho zosúladenia informácií o životnom prostredí s tvorbou politiky.

Výkonná riaditeľka agentúry EEA profesorka Jacqueline McGlade zdôraznila, že „je potrebné ďalej posilňovať vzťah medzi politikou a informáciami. Funguje to v oboch smeroch – politici musia lepšie využívať bohatstvo aktuálnych dostupných environmentálnych informácií a zároveň by environmentálne hodnotenia mali byť zamerané tak, aby sa čo najviac dotýkali príslušných oblastí politiky.“

20. výročie konferencie

Na konferencii sa schádzajú delegáti z 53 krajín z celého paneurópskeho regiónu, vrátane Slovenska, a tiež zástupcovia USA, Kanady a Izraela. Konferencia je zameraná na výzvy v oblasti ochrany vôd a súvisiacich ekosystémov a na to, ako postupovať smerom k ekologickému hospodárstvu. Organizátorom tejto konferencie je Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov (EHK OSN) v spolupráci s vládou Kazachstanu.

Posilniť spoluprácu pri implementácii zeleného rastu medzi Európou, Tichomorím a Áziou by mal Program partnerstva zeleného mostu (Green Bridge Partnership Program). Predstaví sa aj návrh aktivít zameraných na zlepšenie stavu vôd a vodných ekosystémov (Astana Water Action). Očakáva sa, že v Astane sa ministri dohodnú na ustanovení pravidelného procesu environmentálneho hodnotenia a rozvoji zdieľaného environmentálného informačného systému (SEIS) v celom regióne.

Agentúra EEA bola požiadaná, aby vypracovala správu, ktorá poskytne ucelený prehľad dostupných zdrojov informácií v oblasti životného prostredia v celom regióne, v oblastiach ktoré priamo súvisia so zameraním konferencie. Odborníci tak preskúmali viac než 1 000 správ. Správu dopĺňajú aj štúdie, ktoré sú zamerané na konkrétne subregióny.

Ako uviedla EEA, na udržanie sociálneho a ekonomického rozvoja musíme hospodárstvo v regióne ekologizovať, to znamená spravodlivo riadiť obmedzené zdroje bez ohrozenia základných funkcií ekosystémov. Schopnosť spoločnosti úspešne riešiť túto výzvu závisí od toho, či máme prístup k relevantným, dôveryhodným a legitímnym informáciám o životnom prostredí a hodnoteniam z celého regiónu.

Udržateľné hospodárenie s vodou a vodnými ekosystémami

Predovšetkým v južnej Európe a strednej Ázii dochádza v posledných rokoch k častejším výskytom sucha a súčasne v dôsledku záplav dochádza k nárastu počtu úmrtí a hospodárskych škôd. Problémom je tiež dostupnosť čistej pitnej vody. Odhaduje sa, že 120 miliónov ľudí v celom regióne žije bez prístupu k bezpečnej pitnej vode alebo kanalizácii. Autori správy zdôrazňujú potrebu venovať väčšiu pozornosť opatreniam a riadeniu, najmä pokiaľ ide o nedostatok vody, extrémne javy a vodné ekosystémy.

Ekologické hospodárstvo

Koncept ekologického hospodárstva alebo tzv. zelenej ekonomiky sa ešte stále rozvíja. Vo svojej podstate ide o myšlienku oživenia ekonomík, ktoré sa dostávajú z nedávnej hospodárskej krízy pri súčasnom výraznom znižovaní rizík pre životné prostredie a riešení ekologických nedostatkov. Informácie o ekologickom hospodárstve sú spravidla nesúrodé a ešte stále pomerne obmedzené. Aj keď existuje niekoľko hodnotení týkajúcich sa vplyvov rôznych odvetví hospodárstva na životné prostredie, stále pretrváva výrazný nedostatok správ, v ktorých sa ucelene posudzuje pokrok smerom k  ekologickému hospodárstvu v rámci týchto odvetví.