EÚ sa zameria na šetrenie vodných zdrojov

Zdroj: Flickr; autor: Cuba Gallery - Now on Twitter!

Do roku 2012 predloží Európska komisia „Plán ochrany európskych vôd“.

Plán bude vychádzať z viacerých prieskumov. Konkrétne z prieskumu súčasnej stratégie Spoločenstva pre nedostatok vody a suché obdobia, prieskumu implementácie rámcovej smernice EÚ o vodách a prieskumu zraniteľnosti vodných zdrojov voči klimatickým zmenám a iným tlakom spôsobených ľuďmi.

Plán preskúma implementáciu európskej legislatívy v jednotlivých členských štátoch a zhodnotí potenciál pre zvýšenie dostupnosti vodných zdrojov, úspory a klimatickú odolnosť.

Ďalšie štúdie sa zameriavajú na zhodnotenie kde a kedy sa stáva nedostatok vody problémom a na odhadnutie veľkosti tohto problému.

Vodná hierarchia

Správa Komisie o nedostatku vody z roku 2007 prišla s hierarchiou, v rámci ktorej je „na prvom mieste riadenie dopytu po vode a možnosti alternatívnych dodávok by mali byť zvažované iba vtedy, keď sa vyčerpá potenciál efektivity a šetrenia vôd“.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik zastáva rovnaký názor, keď pred časom vyhlásil, že EÚ sa stále nedostatočne zameriava na dopytové opatrenia, ako sú cenotvorba vody a efektívnosť.

Rámcová smernica o vode (WFD) už dnes vyžaduje od členských štátov, aby zaviedli politiky cenotvorby vody za zvýhodnenia efektívnosti pri jej využívaní, no iným spôsobom už otázky riadenia dopytu nerieši.

V štúdii Európskej environmentálnej agentúry (EEA) z roku 2009 sa píše, že Európa sa oveľa viac zameriava na zvyšovanie dodávok vody namiesto toho, aby hľadala spôsoby zníženia dopytu. Agentúra vyzýva európske vlády, aby prijali politiky, ktoré budú kontrolovať dopyt po vode v období, kedy zvyšujúce sa životné štandardy posúvajú využívanie vodných zdrojov za udržateľnú hranicu.

Správa vymenúva množstvo osvedčených postupov, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby vody. Jednou z nich je to, že ľudia budú platiť za jednoznačný objem spotrebovanej vody. Ďalšie zahŕňajú zvýšenie povedomia a zmenu životného štýlu, inštalovanie vodných meračov v domovoch, investovanie do lepšieho systému detekcie presakovania, náležité penalizovanie nelegálnych činností a vzdelávanie farmárov o správnych metódach pestovania a zavlažovania plodín.

Zníženie presakovania

Komisia v rámci svojej prípravy súčasne skúma možnosti pre vybudovanie efektívnejšieho systému distribúcie vody, ktorý by znížil vodné a s tým spojené hospodárske straty.

Štúdie Komisie ukazujú, že presakovanie súčasnej siete dosahuje v niektorých častiach Európy 50 %.

Podľa neziskovej organizácie Európske vodné partnerstvo (EWP) sú miery presakovania napríklad v Nemecku veľmi malé, zatiaľ čo niektoré talianske mestá strácajú až 70 %  vody a Londýn 35 %.

Budovy

Problematika šetrenia s vodou zahŕňa aj šetrenie v budovách.

Podľa exekutívy EÚ by mohli budovy v niektorých regiónoch ušetriť až 30 % spotrebovanej vody. Štúdia ďalej tvrdí, že množstvo špecifických technických zmien pri vodovodoch, toaletách, sprchách a zariadeniach, ktoré využívajú vodu (ako umývačky riadu) by mohlo znížiť dopyt po vode a v konečnom dôsledku prispieť k úsporám až 80 %.

Komisia preto zvažuje navrhnutie novej smernice o efektívnom využívaní vody v budovách podobne, ako je už prijatá smernica o energetickej hospodárnosti budov. Tiež sa zameria na štandardy efektívnosti produktov využívajúcich vodu.

Štúdia o štandardoch efektívnosti produktov, ktoré využívajú vodu, bola uskutočnená v minulom roku. Exekutíva EÚ však ešte stále zvažuje rôzne politiky o vodnej efektívnosti v budovách a potrebuje analýzu nákladov jednotlivých návrhov pred tým, než predstaví svoj plán.

Poľnohospodárstvo

Podľa Európskej environmentálnej agentúry využíva poľnohospodárstvo priemerne 24 % spotrebovanej vody v Európe – v niektorých južných členských štátoch až 80 % – v porovnaní so 44 % využívanej vody pre chladenie a výrobu energie.

Vplyv poľnohospodárstva na rezervy vody je v konečnom dôsledku oveľa vyšší, pretože chladiaca voda sa takmer úplne vracia do systému vôd, kým v poľnohospodárstve je to len približne tretina využitej vody.

Preto Komisia identifikovala poľnohospodárstvo ako prioritný sektor, v ktorom musia byť zvážené kroky pre boj proti nedostatku vody.

Exekutíva EÚ tiež zvažuje špecifickú štúdiu o riadení vodných zdrojov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (CAP) po roku 2013 a plánuje sa venovať oceňovaniu vody v poľnohospodárstve na špeciálnej konferencii v Poľsku v roku 2011.

Ďalšie kroky

  • 2010 – 2011: Niekoľko očakávaných európskych štúdií pre zhodnotenie súčasnej situácie a doplnenie medzier vo poznatkoch o nedostatku vody
  • 2011: Konferencia o oceňovaní vody v poľnohospodárstve (Poľsko)
  • 2012: Komisia navrhne „Plán ochrany európskych vôd“