Eurolat schválil Belohorskej správu o vode

Pozadie

EUROLAT je parlamentnou inštitúciou medziregionálneho strategického partnerstva medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, vrátane Karibiku. Zasadá v ňom 75 členov Európskeho parlamentu a spolu 75 členov z Parlamentu Latinskej Ameriky (Parlatino), Parlamentu Strednej Ameriky (Parlacen), Andského parlamentu (Parlandino) a od apríla 2009 aj Parlamentu združenia Mercosur (Parlasur). Zástupcovia sú rozdelení do príslušných výborov – pre politické záležitosti, pre obchod a pre sociálne veci.

Otázky

Členovia zhromaždenia podporili na stretnutí tri uznesenia, ktoré predložili tri výbory EUROLATu. Týkajú sa hospodárskej krízy, obchodu a zmien klímy ako aj otázkam prístupu k vode. Zhromaždenie prijalo aj Euro-latinsko-americkú chartu pre mier a bezpečnosť.

Spoluautorkou správy týkajúcej sa vody ako životného zdroja pod názvom „Otázky vody vo vzťahoch EÚ a Latinskej Ameriky“ je slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (ĽS-HZDS). Tá je zároveň podpredsedníčkou EUROLAT-u. Druhým spoluautorom je mexický senátor José Guadarrama Márquez. 

Správa sa venuje súčasnému stavu tohto prírodného zdroja v Latinskej Amerike a pomoci, ktorú EÚ poskytuje Latinskej Amerike v oblasti vodných zdrojov.

Výbor pre sociálne veci EUROLAT-u prijal správu po diskusii o pozmeňovacích návrhoch jednomyseľne. Na plenárnom rokovaní bola prijatá v stredu 8. apríla. Je základným dokumentom o postoji EÚ k zdrojom, distribúcii a sanitácii pitnej vody pre 22 krajín Latinskej Ameriky.

Európska únia pomáha Latinskej Amerike cez projekty zamerané najmä na prísun vody a jej asanáciu, integrovaný manažment vodných zdrojov, výskum a monitoring. Pomoc sa sústreďuje aj na prevenciu prírodných katastrof, či trvalo udržateľné používanie vody v poľnohospodárstve.

Správa žiada v tejto otázke globálny prístup prostredníctvom inštitucionálnych i legislatívnych zmien a inovácií v sektore. Zdôrazňuje aj nevyhnutnosť dialógu s občianskou spoločnosťou pri tvorbe a realizácii zákonov týkajúcich sa vodného manažmentu.

Euro-latinsko-americká charta pre mier a bezpečnosť vychádza z „širokého konceptu bezpečnosti“, ktorý zahŕňa i potravinovú bezpečnosť, spoločný postup proti novým hrozbám ako sú chudoba, infekčné choroby, degradácia životného prostedia, nášľapné míny či narkobiznis.

Zhromaždenie EUROLAT navrhlo v súvislosti so založením novej pracovnej skupiny o imigrácii, aby sa nedávno schválená smernica EÚ o repatriácii nelegálnych imigrantov, uplatňovala „flexibilnejšie“ na imigrantov z tohto regiónu. V Južnej Amerike si diskutovaná smernica vyslúžila prívlastok „smernica hanby“.

Pozície

Viceprezident Guatemaly Rafel Espadla v záverečnej reči na zasadnutí povedal, že sa z Madridu vracia do svojej krajiny „optimistický a spokojný s víziou globálnej jednoty“.

Španielsky štátny tajomník pre európske záležitosti Diego López Garrido vyzval Latinskú Ameriku, aby "nastavila tvár vonkajšiemu svetu, tak ako to teraz robí Európa.“

Nasledujúci summit EÚ-Latinská Amerika sa bude konať počas španielskeho predsedníctva EÚ (január až jún 2010.) „Španielske predsedníctvo bude Latinsko-americké predsedníctvo", prisľúbil Garrido.

Generálny riaditeľ DG Vonkajšie vzťahy Európskej komisie Eneko Landaburu pripomenul, že nový rozpočet Európskej únie (2013 až 2020) obsahovať prostriedky pre Latinskú Ameriku.   

Pokiaľ ide o región Latinskej Ameriky a Karibiku České predsedníctvo presadzuje najmä rozširovanie politického dialógu s Kubou, asociačné dohody a boj s narkotikami.