Komisia predstavila koncepciu záchrany európskych vôd

Napriek zlepšeniam dosiahnutým za posledné roky vody EÚ nemajú najlepšiu kvalitu, konštatuje Európska komisia. Obavy a týkajú jednak nedostatku vody, ako aj mimoriadnych udalostí (ako sú záplavy), ktorých počet sa zvyšuje v čoraz vyššom počte členských štátov.

Musíme zvýšiť úsilie pri riešení starých a vynárajúcich sa problémov vrátane znečistenia vody, odberu vody pre poľnohospodárstvo a na výrobu energie, využívania pôdy a vplyvov zmeny klímy. Na pomoc EÚ pri ochrane jej vodných zdrojov a na zvýšenie účinnosti využívania zdrojov (vrátane vody) sú potrebné posilnené opatrenia.

„Z tejto koncepcie vyplýva, že sme dobre pochopili podstatu problémov, ktorým musíme čeliť a že máme pevnú platformu na ich riešenie. Nastal čas na prijatie krokov s cieľom v plnej miere využiť prínosy našej legislatívy a na vytvorenie príležitostí na inovačné riešenia v oblasti politiky týkajúcej sa vody a v odvetví vodného hospodárstva,“ uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

Akčný plán

Na dosiahnutie už existujúceho cieľa rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), ktorým je do roku 2015 dosiahnuť dobrý stav vôd, sa v koncepcii na záchranu vôd vytyčuje strategický prístup v troch bodoch:

Zlepšenie vykonávania platných predpisov EÚ týkajúcej sa vodného hospodárstva – napríklad prijímaním vyššieho počtu opatrení na prirodzené zadržiavanie vody, ako je obnova mokradí a zátopových území alebo dôkladnejšie dodržiavanie zásady „znečisťovateľ platí“ prostredníctvom meraní, stanovenia cien vody a lepšej hospodárskej analýzy;

Zvýšená integrácia cieľov politiky v oblasti vôd do ostatných relevantných oblastí politiky, ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo, energia z obnoviteľných zdrojov, doprava a kohézne a štrukturálne fondy;

Vyplnenie medzier v súčasnom rámci, najmä vo vzťahu k nástrojom potrebným na zvýšenie účinnosti využívania vodných zdrojov – členské štáty by si mali stanoviť ciele týkajúce sa účtovnej evidencie za vodu a jej racionálneho využívania a vypracovať normy EÚ týkajúce sa opätovného využívania vôd.

Špecifikovaný prístup

V utorok (13.11.) Európska environmentálna agentúra vydala hodnotiacu správu, podľa ktorej 48 % riek a jazier v EÚ nedosiahne do roku 2015 „dobrý ekologický stav“, ktorý legislatíva vyžaduje.

Časový horizont koncepcie na zachovanie vôd úzko súvisí s projektom Európa 2020, a najmä s plánom z roku 2011 o efektívnom využívaní zdrojov. Analýza na podporu koncepcie však zahŕňa dlhšie časové obdobie až do roku 2050 a očakáva sa, že bude politiku EÚ v oblasti vôd ovplyvňovať počas dlhého obdobia.

Európska komisia neplánuje jednotný scenár pre všetkých, v predstavenej koncepcii skôr navrhuje súbor nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu členské štáty zlepšiť správu vodných zdrojov na národnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni povodí.

Európsky výbor pre životné prostredie (EEB) privítal novú koncepciu zo strany Európskej komisie, najmä to, že uznáva nedostatočné presadzovanie existujúcich predpisov v praxi.

„Teší nás, že Komisia plánuje presadzovať rámcovú smernicu o vode prísnym a dobre načasovaným spôsobom založeným na špecifických odporúčaniach, ktoré vydá pre všetkých 27 krajín,“ uviedol Pieter de Pous z EEB. Dodal, že doterajší laxný prístup v oblasti ochrany vodných zdrojov už dostatočne poškodil vody, život v nich, živočíchov i ľudí.

Zároveň ale organizácia upozornila, že EK neprichádza so žiadnymi novými opatreniami na zlepšenie efektívneho využívania vody, ako je jej spotreba v domácnostiach či poľnohospodárstve.