Súd: Zavlažovanie môže mať prednosť pred ochranou prírody

Grécky Najvyšší súd predložil v októbri 2009 na Súdny dvor 14 predbežných otázok týkajúcich sa legitímnosti kontroverzného projektu čiastočného odklonenia horného toku druhej najdlhšej rieky Acheloos na potreby zavlažovania stotisícových hektárov bavlny, ktorá vyžaduje veľa vody, v nížinnom regióne Tesália. Popri zavlažovaní má projekt prispieť aj k výrobe elektriny a zásobovaniu miest a obcí tohto regiónu vodou.

Projekt navrhli  pred približne 80 rokmi. Environmentálne organizácie, mimovládne medzinárodné organizácie, ako aj dotknuté územné samosprávy podali viaceré žaloby proti realizácii projektu. Podľa nich bude mať veľmi negatívny vplyv na miestne ekosystémy, úroveň zásob vody a krajinu. Týka sa to aj oblastí chránených oblastí zaradených do európskej schémy Natura 2000.

V roku 2000 nižší súd vyhlásil, že projekt je v rozpore s medzinárodnými záväzkami o ochrane kultúrneho dedičstva, národnej i európskej legislatívy o vodnom hospodárstve. V roku 2006 ale získal štatút projektu celonárodného významu a v prípravách sa pokračovalo. Päť eko-organizácií zorganizovalo petíciu, v ktorej žiadali zrušenie dodatkov zákona, ktorým sa projekt opätovne schválil, a podali súdnu žalobu.

Vo februári 2010 napokon Najvyšší súd nariadil pozastavenie stavebných prác, kým nerozhodne Súdny dvor v Luxemburgu o prípadnom rozpore s európskymi smernicami o vode, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, o strategickom environmentálnom posudzovaní, o ochrane vtáctva a o ochrane biotopov.

Môžu stavať, ale za čo?

Súdny dvor EÚ v utorok (11.9.) rozhodol, že projekt Acheloos právo EÚ v princípe neporušuje, avšak stanovil niekoľko podmienok, aby sa vyhlo negatívnym environmentálnym vplyvom.

Rozhodnutie hovorí o prednosti projektu vo verejnom záujme pred ochranou prírody. Miestne orgány ale môžu zakázať zásahy, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie, a to najmä v chránených oblastiach Natura 2000. Navyše pri projekte nadradeného verejného záujmu prevažuje prínos nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľný rozvoj. Z tohto pohľadu je teda dodávka vody pre mestá a obce akceptovateľná, avšak originálny cieľ o zavlažovaní bavlníkových plantáži už nie je tak jasný.

Predložený projekt obsahuje okrem hlavného odkláňacieho kanálu  dĺžkou 18,5 km aj ďalšie stavby ako tunely, elektráreň či sériu priehrad a rezervoárov, ktoré má postaviť štátna energetická  spoločnosť DEH. Tá je momentálne súčasťou rozsiahleho privatizačného procesu v krajine.

Pôvodné náklady sa pred desiatimi rokmi odhadli na 450 miliónov eur, pričom poskytnúť sa mali hlavne z európskych štrukturálnych fondov regionálneho rozvoja, ale tiež iných zdrojov, vrátane štátneho rozpočtu.

Po mnohých úpravách nie sú súčasné náklady známe. Samotná výstavba sa odhaduje asi na 720 miliónov eur a celkové výdaje až do výšky takmer 5 miliárd eur.

Enviro-organizácie vo svojom spoločnom stanovisku v utorok uviedli, že takýto nákladný verejný projekt je v kritických časoch gréckeho hospodárstva a spoločnosti neospravedlniteľný.