Malé vodné elektrárne sú horšie ako veľké, dôkazov je dosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Malá vodná elektráreň vo Zvolene je pre ryby nepriechodná od svojho vybudovania. [TASR/Lenka Krošláková]

Oveľa lepším riešením ako masívne budovať malé vodné diela je prebudovať už existujúce veľké kapacity tak, aby pracovali efektívnejšie. Štát však v nastavení systému zlyháva, píše ekológ TOMÁŠ DERKA.

Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., je vedúcim Katedry ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Portál EURACTIV.sk zverejnil 7. marca rozhovor s Petrom Hegedušom zo zväzu malých vodných elektrární. V tomto rozhovore pán Hegeduš prezentoval viaceré tvrdenia, ktorými sa snaží bagatelizovať negatívny vplyv rozvoja výroby elektrickej energie v malých vodných elektrárňach (MVE) na životné prostredie, vyzdvihnúť ich pozitíva a spochybniť argumenty, či skôr odbornosť ich kritikov.

Keďže medzi kritikov masívneho budovania MVE patrím aj ja, rád by som sa vyjadril k slovám pána Hegeduša. Zároveň sa budem snažiť svoje tvrdenia podložiť citáciami, tak ako to vo vede robíme a učíme to aj študentov.

Dosť dôkazov o škodlivosti

Začnem od konca rozhovoru, kde pán Hegeduš obviňuje kritikov MVE, že nemajú dôkazy o tom, že vodná elektráreň je ekologická katastrofa.

Toto tvrdenie je hneď dvakrát nepravdivé. Jednak nikto netvrdí, že každá vodná elektráreň je a priori ekologická katastrofa (1). Každú treba posudzovať samostatne, a máme u nás aj také, ktorých vplyv je zanedbateľný (2). Medzi takéto pravdepodobne patria aj spomínané MVE na Hrone v Podbrezovej. Je to preto, že ich stavitelia využili iba časť hydroenergetického potenciálu Hrona, takže nemuseli budovať priečne bariéry v toku (3).

Po roku si ľudia na malé vodné elektrárne zvyknú, tvrdí ich hovorca

Ani my nechceme byť prekážkou pre rybárstvo, splavy a ekológiu, hovorí PETER HEGEDUŠ zo zväzu malých vodných elektrární. Na Slovensku sa ich podľa neho v najbližších desiatich rokoch postaví maximálne päťdesiat.

To je veľký rozdiel oproti novým MVE, budovaných s cieľom „vyžmýkať“ z rieky maximálne zisky (4). Pri takýchto projektoch, kedy sa prehradzuje celý tok, prehlbuje koryto a na dlhých úsekoch sa opevňujú brehy, môžeme hovoriť o istote negatívneho vplyvu, ktorý zásadným spôsobom nezmiernia ani rybovody (5).

Druhé nepravdivé tvrdenie pána Hegeduša je, že nemáme dôkazy o nepriaznivých vplyvoch vodných elektrární. Prác o tom, že konkrétne vodné elektrárne spôsobili vážne poškodenia riečnych ekosystémov boli publikované tisíce. Keď som zadal do vyhľadávača kľúčové slovné spojenie hydropower impact, našiel približne 15 300 000 výsledkov. Samozrejme, vplyvy sa líšia prípad od prípadu v závislosti od mnohých faktorov, ale mnohé sa notoricky opakujú a prinajmenšom odbornej verejnosti sú dávno dobre známe (6). Informácie o vplyve priehrad a vodných elektrární sú dnes dostupné aj laickej verejnosti (7,8, 9).

Horšie ako veľké vodné diela

Bohužiaľ, negatívny vplyv na riečne ekosystémy nemajú len veľké elektrárne, ale aj MVE (9). Jeff Opperman v článku z 10. augusta minulého roku zhrnul argumenty proti masívnej výstavbe MVE (10). Aktuálne funguje alebo je vo výstavbe takmer 83 tisíc MVE, čo je 11 MVE na 1 veľkú vodnú elektráreň a odhaduje sa, že toto množstvo sa v blízkej budúcnosti strojnásobí (11).

Politici a lobisti v mnohých krajinách vrátane Slovenska pretláčajú výstavbu MVE napriek tomu, že MVE majú väčší negatívny vplyv na vyrobený megawatt elektrickej energie ako veľké elektrárne (12, 13). Pritom energetický prínos MVE je zanedbateľný, u nás je to iba päť percent vyrobenej elektrickej energie, zato ich kumulatívny vplyv na životné prostredie môže byť veľký. Práca z povodia rieky Duero v Španielsku ukázala, že MVE spôsobili až tretinu vplyvu meraného ako dĺžka degradovaného koryta a množstvo zaplaveného územia, ale vyprodukovali iba 7 percent elektrickej energie (14). 140 MVE vytvorilo viac ako sedemkrát viac migračných bariér ako 17 veľkých vodných elektrární. Naviac, elektrická energia z MVE bola o 15 percent drahšia ako elektrická energia z veľkých vodných elektrární. Ďalšia štúdia z USA ukázala, že odstránenie 12 malých priehrad by pre ryby znovu prepojilo 52 percent povodia, pričom by sa stratilo iba 1,6 percenta výkonu hydroelektrární (15).

WWF Slovensko: Malé vodné elektrárne sú obnoviteľný zdroj, ale nie zelený

Malé vodné elektrárne nesmú byť v chránených územiach, prehradzovať celý tok a byť spojené s prehlbovaním dna. Ale skôr by som položila otázku, či potrebujeme ďalšie vodné elektrárne, hovorí Martina B. Paulíková z WWF Slovensko.

Oveľa lepším riešením ako masívne budovať MVE je preto prebudovať už existujúce veľké vodné elektrárne tak, aby pracovali efektívnejšie. Príkladom môže byť prestavba veľkej hydroelektrárne na Rýne, ktorou sa zvýši jej výkon o 400 GWh (16).

V rozhovore sa vyskytujú viaceré absurdné tvrdenia, napríklad o tom, že MVE môžu zadržiavať vodu tým, že spomaľujú jej tok alebo že opatrenia okolo elektrární napomáhajú adaptácii na zmeny klímy. Nebudem polemizovať s ďalšími tvrdeniami, napríklad o ušetrených vagónoch uhlia, o jadrovej energetike, či o zlepšení podmienok pre vodákov na dolnom Hrone, nechám ich na zdravý úsudok čitateľa.

Štát zlyháva v nastavení systému

Na záver by som chcel pánovi Hegedušovi odpovedať na jeho sugestívnu otázku, či je dôležitejšie chrániť rieky alebo mať obnoviteľné zdroje energie. Otázka samozrejme takto nestojí a je dôležité chrániť rieky aj rozumne využívať obnoviteľné zdroje energie.

Z uvedených príkladov je zrejmé, že predstava MVE ako environmentálne prijateľnej alternatíve výroby elektrickej energie je ilúziou (17). MVE môžu byť dobrým riešením v odľahlých oblastiach, kam sa neoplatí ťahať elektrické vedenia. Takouto oblasťou bola aj Podbrezová pred 100 rokmi. Masívny globálny rozvoj hydroenergetiky nie je všeliekom na narastajúci dopyt ľudstva po elektrickej energii (18). Investície nasmerované do rozvoja nových MVE by bolo rozumnejšie a najmä environmentálne prospešnejšie presmerovať do iných oblastí. Okrem spomínaného zefektívnenia existujúcich zdrojov, to je napríklad podpora využívania solárnej energie. Solárny kolektor či fotovoltaika na streche sú technológiami, ktorých priamy negatívny vplyv na životné prostredie je nulový.

Obnoviteľné zdroje v Únii: Voda stagnuje, slnko a vietor rastú

Podiel zelených energií na európskej spotrebe energie sa vyšplhal na 17,5 %. Slovensko je celkovo deviate od konca, v oblasti dopravy sa prepadlo do poslednej tretiny.

Naše ťažko skúšané rieky sú v zlom stave, o čom svedčí fakt, že zhruba polovica ich dĺžky nespĺňa požiadavky Rámcovej smernice o vode (19). Jednou z hlavných príčin tejto ekologickej katastrofy je morfologická degradácia riek, pričom budovanie MVE tento stav iba ďalej zhoršuje. A hoci si pán Hegeduš myslí, že ľudia si po roku zvyknú, nie je to vždy tak (20). Naviac, to že si niekde ľudia zvyknú je iba dôkazom o prispôsobivosti ľudského druhu, ale nič to nevraví o negatívnych vplyvoch MVE.

S pánom  Hegedušom musím súhlasiť v tom, že štát zlyháva v nastavení systému. Bezprecedentná výstavba MVE sa často udiala za veľmi podozrivých okolností, kedy hanebne zlyhávali štátne orgány (21). Aký podiel na týchto zlyhaniach mali „lobistické tlaky“ investorov?

 1. https://dennikn.sk/654740/ekolog-male-vodne-elektrarne-su-ranou-pre-nase-uz-aj-tak-zdevastovane-rieky/?ref=in
 2. http://www.ephemeroptera-galactica.com/pubs/pub_n/pubnovikmecm2003p175.pdf
 3. https://style.hnonline.sk/cestovanie/820187-unikatne-vodne-elektrarne-v-podbrezovej-techniku-premenili-na-historicky-skvost
 4. http://www.tvnoviny.sk/domace/1873144_skaza-na-rieke-hron-turbiny-vodnej-elektrarne-rozsekali-tisice-ryb
 5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-2979.2011.00445.x
 6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/rrr.659
 7. https://www.hydroreform.org/abouthydro/impacts-on-rivers
 8. http://www.kajakar.sk/2012/11/su-male-vodne-elektrarne-naozaj-male/
 9. https://www.americanrivers.org/threats-solutions/energy-development/hydropower-climate-change/
 10. https://www.forbes.com/sites/jeffopperman/2018/08/10/the-unexpectedly-large-impacts-of-small-hydropower/
 11. https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/fee.1746
 12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610212007497
 13. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wrcr.20243
 14. https://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1807
 15. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309170805000370
 16. https://www.poyry.com/sites/default/files/media/related_material/49.pdf
 17. https://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-energy/environmental-impacts-hydroelectric-power.html
 18. https://link.springer.com/article/10.1007/s00027-014-0377-0
 19. https://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015/
 20. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=rM1UbuFDFHY
 21. http://www.vop.gov.sk/files/Spr%C3%A1va%20vodne%20elektrarne.pdf