Je najvyšší čas reformovať Bezpečnostnú radu OSN

„Reforma Bezpečnostnej rady OSN je témou už asi dve desaťročia, avšak bez nejakého významného pokroku. Teraz musíme začať rokovania,“ povedal švajčiarsky ekonóm a politik.

Podľa Deissa by riešením malo byť jednoduché, efektívne, flexibilné zhromaždenie s čo najširšou možnou podporou, ktoré by rešpektovalo základné kľúčové hodnoty OSN: demokracia, zodpovednosť a subsidiarita.

„Nechceme samých seba uzamknúť do modelu, ktorý riskuje, že sa o niekoľko rokov stane zastaralý,“ poznamenal Deiss.

Vzhľadom na nové globálne modely vládnutia vo svetle finančných a hospodárskych kríz, Deiss zdôraznil, že G20 je nápomocné pri rýchlom koordinovanom riešení situácii. „Avšak účinnosť neznamená legitímnosť,“ dodal.

G20 podľa neho nemôže bzť štandardným postupom. „Verím, že vzostup G20 na medzinárodnej scéne poskytol zdravé prebudenie: definitívne potrebujeme na riešenie globálnych výziev globálne vládnutie, ale tento systém musí byť efektívny a reprezentatívny. Musí kombinovať vodcovstvo, legitímnosť a odbornosť,“ povedal.

Hoci si G20 môže nárokovať komparatívnu výhodu, čo sa týka vodcovstva, legitimita zostáva na OSN a Valnom zhromaždení, podotkol Deiss.

„Valné zhromaždenie so 192 členmi takmer dosahuje univerzálnosť a reprezentuje plnú diverzitu záujmov,“ dodal.

V súvislosti s požiadavkami pre vyššiu rolu rozvíjajúcich sa ekonomických mocností na svetovej scéne, Deiss zdôraznil, že táto úloha nesie aj ďalšie povinnosti a zodpovednosť.

„Čína i India musia byť spoľahlivými partnermi. Budú hrať kritickú a konštruktívnu rolu pri riešení globálnych otázok, ako je rozvoj chudobnejších krajín alebo klimatická zmena. Navyše môžu byť nápomocné pri podpore prebiehajúcich reforiem v Organizácii spojených národov,“ dodal.

EÚ je „veľmi špeciálne zviera“

Pri otázke o kontinentálnom vládnutí podčiarkol, že model EÚ nemožno exportovať ako hotový model do iných regiónov. „Regionálna integrácia musí vziať do úvahy miestne špecifiká a jej rýchlosť a hĺbka sa bude región od regiónu líšiť,“ uviedol.

Európsku úniu označil za „veľmi špeciálne zviera“ v súčasnom svete.

„Do určitej miery prekračuje vestfálsky pohľad na suverénne štáty a vytvára nadnárodnú autoritu,“ dodal.

Úniu považuje za poučný príklad toho, čo moderné mulilaterálne vládnutie môže dosiahnuť na regionálnej úrovni. „Netreba hovoriť, že tieto ďalšie modely integrácie by mali byť, podobne ako EÚ, založené na univerzálnych hodnotách ako je demokracia a ľudské práca,“ zdôraznil.

Celé interview v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.