Iniciatíva za ratifikáciu Dohovoru o právach osôb s postihnutím

Pozadie

Dohovor o právach osôb s postihnutím bol prijatý Valným zhromaždením OSN 13. decembra 2006. Otvoreným pre podpis sa stal 30. marca 2007. V tento deň ho podpísalo 81 štátov vrátane všetkých štátov EÚ, 44 štátov podpísalo dodatkový opčný protokol, a jeden štát ju ratifikoval.

Krátko pred podpísaním dohovoru Komisia odstúpila od pôvodného plánu podpísať  za celú EÚ aj dodatkový opčný protokol, ktorý hovorí o procedúre podávania sťažností.

Dánsko, PoľskoVeľká Británia vyjadrili obavy z potenciálne ďalekosiahlych právnych implikácií v oblasti zamestnanosti, kde má EÚ kompetencie.

Zo štátov EÚ podpísalo spolu s dohovorom aj opčný protokol: Švédsko, Fínsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Taliansko, Rakúsko, Belgicko, Portugalsko, Slovinsko. Dokument však zatiaľ ratifikovali (spolu s opčným protokolom) iba Španielsko a Maďarsko. (mapa)

Otázky

Dohovor o právach osôb s postihnutím je prvá medzinárodná ľudskoprávna zmluva 21. storočia z dielne OSN. Jej cieľom je zlepšiť zaobchádzanie s handicapovanými ľuďmi. Celková svetová populácia ľudí s postihnutím sa odhaduje na 650 miliónov.  

Krajiny, ktoré ratifikujú dohovor, sa zaväzujú, že prijmú nové zákony a opatrenia, ktoré zlepšia práva osôb s postihnutím a naopak zbavia sa legislatívy, ktorá diskriminuje takýchto občanov. Opatrenia by sa mali týkať napríklad prístupu do verejných budov a do verejnej dopravy.

Myšlienkou, ktorá stojí za dohovorom je potreba zmeny myslenia spoločnosti, odstránenie predsudkov a snaha o zrovnoprávnenie znevýhodnených ľudí.

V Európskom parlamente iniciovala grécka eurposlankyňa Evangelina Tzampazi (PES) kamapaň za ratifikáciu dohovoru (vrátane opčného protokolu) všetkými členskými štátmi EÚ. Socialistická poslankyňa predložila písomnú deklaráciu všetkým členom Parlamentu.

Pozície

Evangelina Tzampazi (PES): “Tým, že budeme naliehať na členské štáty, aby napredovali s ratifikáciou dohovoru priblížime sa k zaisteniu ľudských práv a záakldných slobôd pre všetkých ľudí s hendicapom. Prispejeme tým aja príspevok k zlepšeniu spoločnosti ako celku.“    

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) kritizoval zámer slovenskej vlády venovať v rámci národného strategického rámca pri otázkach zamestnanosti a sociálnej inklúzie prostriedky z eurofondov takmer výlučne na rómsku komunitu a vynechať tak občanov so zdravotným postihnutím.