Komisia bojuje proti ilegálnemu vývozu odpadu

Európska komisia vo štvrtok (11.7.) predložila nové opatrenia v snahe riešiť nezákonný vývoz odpadu. Navrhla upraviť nariadenie o preprave odpadu s cieľom sprísniť vnútroštátne kontroly a zabezpečiť, aby boli úrovne kontroly vo všetkých členských štátoch podobné. Predpokladá sa, že približne 25 % odpadu smerujúceho z EÚ do rozvojových krajín v Afrike a Ázii sa prepravuje v rozpore s medzinárodnými predpismi. Po dovoze je tento odpad často vysypaný na skládku alebo sa s ním nesprávne nakladá.

Vzhľadom na nedostatočné uplatňovanie noriem týkajúcich sa recyklovania a neprimerané recyklačné kapacity v krajinách určenia sa potenciálne environmentálne a zdravotné riziká jednoducho presúvajú do iných končín sveta. Vplyvom emisií ťažkých kovov a perzistentných organických látok v dôsledku presakovania vyhodeného odpadu môže okrem iného dôjsť k poškodzovaniu pôd a vodných tokov a k znečisťovaniu ovzdušia.

Zatiaľ čo niektoré členské štáty majú dôkladné, dobre fungujúce systémy kontroly zamerané buď na nezákonnú prepravu odpadu v prístavoch alebo v zariadeniach produkujúcich odpad a zariadeniach na jeho zber, iné zaostávajú. To vedie k „obchádzaniu prístavov“ (tzv. port hopping), keď si vývozcovia odpadu na jeho nezákonný vývoz vyberajú členské štáty s najmiernejšími kontrolami.

„Nastal čas na prísnejšie kontroly vo všetkých členských štátoch – to je najlepší spôsob, ako zastaviť zneužívanie systému nečestnými vývozcami,“ uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik. „Návrh pomôže obmedziť nesprávne nakladanie s odpadom, zabezpečiť správne zaobchádzanie s nebezpečným odpadom a zaistiť opätovné využitie hodnotných zdrojov.“

Kontroly už na zberných miestach

Kľúčovým prvkom návrhu sú kontroly na mieste umožňujúce požadovať od osoby zodpovednej za zásielku dôkaz o legálnosti zásielky, ktorým sa napríklad preukáže, že s odpadom obsiahnutým v zásielke sa v tretej krajine naloží environmentálne šetrným spôsobom.

Hlbšia spolupráca medzi orgánmi a lepšia odborná príprava kontrolórov má pomôcť sústrediť sa na trasy, časy a vozidlá, ktoré sú najčastejšie využívané na nezákonnú prepravu. Intenzívnejšie zameranie na zberné miesta a sklady takisto umožní, aby sa kontroly vykonávali v skorom štádiu. Tým, že sa obmedzia zdroje, z ktorých pochádza odpad na nezákonný vývoz, zníži sa tlak na body výstupu.

Účinné kontroly zároveň prinesú úspory a priame ekonomické výhody pre členské štáty, ako aj pre priemysel, pretože sa predíde vzniku nákladov na čistenie a vrátenie odpadu do krajiny pôvodu. Takisto by mohli zabrániť „úniku“ cenných surovín obsiahnutých v odpadoch, ako sú vzácne minerály, napr. kobalt a indium v elektronickom odpade, ktoré sa budú môcť recyklovať a opätovne uviesť na trh.