Komisia navrhla, ako bojovať s čínskym dumpingom

čínsky dumping, čínska oceľ

Opatrenia sú namierené na lacnú čínsku oceľ. FOTO-TASR/AP

Európska komisia (EK) dnes predložila návrh novej metódy pre výpočet dumpingu pri dovoze z krajín, v ktorých dochádza k výrazným deformáciám trhu alebo v ktorých má štát prevládajúci vplyv na hospodárstvo.

Cieľom je zaistiť, aby EÚ mala nástroje na ochranu obchodu schopné riešiť súčasné problémy – najmä vo vzťahu k nadmerným kapacitám – v medzinárodnom obchodnom prostredí pri dodržaní medzinárodných záväzkov v právnom rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Komisia zachraňuje oceliarov

Návrh zavádza zmeny antidumpingových a antisubvenčných právnych predpisov EÚ.

Únia potrebuje účinné nástroje na ochranu obchodu pred výraznými deformáciami trhu v určitých krajinách, čo môže viesť k nadmernej priemyselnej kapacite a vývozcov núti k predaju svojich výrobkov na trhu EÚ za dumpingové ceny.

To poškodzuje európske priemyselné odvetvia a vedie k rušeniu pracovných miest – dobrým príkladom je oceliarsky priemysel EÚ.

Reforma antidumpingovej metodiky

Lídri EÚ na októbrovom summite vyzvali k modernizácii všetkých nástrojov na ochranu obchodu do konca roku 2016.

Významným prvkom je v tomto kontexte reforma antidumpingovej metodiky. Tá by sa uplatňovala na prípady, ktoré sa začnú po tom, ako zmenené pravidlá nadobudnú účinnosť. Návrh zahŕňa aj prechodné obdobie, počas ktorého by sa na všetky v súčasnosti platné antidumpingové opatrenia, ako aj prebiehajúce prešetrovania uplatňovali existujúce právne predpisy.

Komisia navrhla aj posilnenie antisubvenčných právnych predpisov EÚ tak, aby v budúcich prípadoch bolo možné prešetriť aj nové subvencie zistené počas prebiehajúceho procesu prešetrovania a zahrnúť ich do uloženého konečného cla.

Katainen chce spravodlivý obchod

Podpredseda EK pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen pripomenul, že obchod je najlepším hnacím motorom rastu v Európe, avšak voľný obchod musí byť spravodlivý.

“Viac než 30 miliónov pracovných miest v Európe vrátane šiestich miliónov pracovných miest v malých a stredných podnikoch závisí od voľného a spravodlivého obchodu, ktorý zostáva jadrom stratégie EÚ pre zamestnanosť a rast,” uviedol Katainen.

Podľa eurokomisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej ide o dôležitý návrh, ktorý znamená, že EÚ si plní záväzky voči WTO. Spresnila, že navrhnutá metóda je neutrálna z hľadiska krajín a žiadnej krajine neudeľuje štatút trhového hospodárstva. Ide o zmiernenie obáv viacerých krajín EÚ, ktoré odmietajú pridelenie štatútu trhového hospodárstva Číne.

Jedna metóda pre všetkých

Podľa súčasných pravidiel sa dumping v bežných trhových podmienkach vypočítava porovnaním vývoznej ceny výrobku vyvážaného do EÚ s cenami výrobku alebo nákladmi na výrobok na domácom trhu vo vyvážajúcej krajine.

Tento postup sa doplní o novú metódu, ktorá bude neutrálna z hľadiska krajín. Bude sa uplatňovať na všetkých členov WTO a bude zohľadňovať výrazné narušenia v určitých krajinách spôsobené zasahovaním štátu do hospodárstva. Tento prístup bude vyhradený pre krajiny s netrhovým hospodárstvom, ktoré nie sú členmi WTO.

Pri určovaní deformácií sa bude zvažovať viacero kritérií, ako napríklad štátne politiky a vplyv štátu, rozšírená prítomnosť podnikov vo vlastníctve štátu, diskriminácia v prospech domácich spoločností a nezávislosť finančného sektora. Komisia vypracuje osobitné správy týkajúce sa krajín alebo odvetví, v ktorých zistí deformácie.