Podľa OSN hrozí degradácia pôdy s rozlohou Brazílie

zdroj: TASR

Program OSN pre životné prostredie (UNEP) vo svojej novej správe varoval pred rozsiahlou environmentálnou degradáciou a stratou biodiverzity, ktorá by mohla ovplyvniť až 26 % svetovej pôdy. Potreba zabezpečiť potraviny pre zväčšujúcu sa populáciu vedie totiž k tomu, že čoraz viac saván, trávnatých plôch a lesov sa mení na ornú pôdu.

V období 1961 – 2007 sa rozloha ornej pôdy zväčšila o 11 % a ento trend naďalej rastie a miera odlesnenia dosiahla približne 13 miliónov hektárov ročne.

„Zistenia Medzinárodného panelu pre zdroje ukazujú, že svet je svedkom bezprecedentne prudkého poklesu v suchozemských ekosystémových službách a funkciách počas posledných dekád. Lesy a mokrade sa premenil na poľnohospodársku pôdu, aby nakŕmili rastúce populácie, ale za cenu, ktorá nie je udržateľná,“ uviedol riaditeľ UNEP Achim Steiner.

Zdôraznil, že pôda je obmedzený zdroj, preto  musíme byť efektívnejší pri spôsoboch ako produkujeme, dodávame a konzumujeme produkty na nej závislé. „Musíme byť schopní definovať a dodržiavať hranice, v rámci ktorých môže svet bezpečne fungovať, aby sa do roku 2050 ušetrili milióny hektárov.“

V mnohých regiónov agrárna pôda ustupuje zastavanej a nová agrárna pôda zase vzniká na úkor lesov, obzvlášť v tropických oblastiach. Dopyt po pôde zvyšuje najmä v rozvíjajúcich krajinách posun k diéte bohatej na bielkoviny a v rozvinutých krajinách je to hlavne produkcia biopalív a biomateriálov.

Koncept SOS

Autori publikácie, ktorú predstavili minulý týždeň v Davose, využívajú koncept SOS (Safe Operating Space), ktorý vychádza z názoru, že keď ľudská aktivita raz prekročí určitý prah, definovaný ako „hranice planéty“, existuje riziko nezvrátiteľnej a náhlej environmentálnej zmeny.

V tomto prípade je rizikom nezvrátiteľnej škody najmä strata biodiverzity, vypustenie emisií uhlíka, narušenie cyklov vody a živín a strata úrodnej pôdy.

Podľa ich výpočtov by bolo bezpečné, ak by sa rozloha ornej pôdy zväčšila na maximálne celkových 1 640 miliónov hektárov, ale pri súčasnom využívaní pôdy sa SOS násobne prekročí. Podľa scenára „business as usual“ by do roku 2050 mohlo dôjsť k čistej expanzii ornej pôdy v rozsahu 120 až 500 miliónov hektárov. Hrubú expanziu ornej pôdy odhadli na 320 až 850 miliónov hektárov.

 

Nenásytní Európania

Odborníci monitorovali využívanie pôdy pre potreby obyvateľov jednotlivých krajín a regiónov. V roku 2007 napríklad na jedného obyvateľa EÚ-27 pripadalo 0,31 hektára celosvetovej ornej pôdy. Je to štvrtinu viac než je dispozícii doma a na uspokojenie vlastnej spotreby poľnohospodárskych produktov tak Európania využívajú ornú pôdu v iných častiach sveta.

Spotreba EÚ-27 zďaleka presahovala cieľ SOS na osobu do roku 2030, ktorý sa stanovil na úrovni 0,20 ha/osobu.

 

Opatrenia pre zníženie dopytu po pôde

Správa predstavuje odporúčania ako vyvážiť spotrebu s udržateľnou produkciou.

Ako sľubné sa ukazuje zvýšenie produktivity v regiónoch so zaostávajúcimi poľnohospodárskymi výnosmi, ako je subsaharská Afrika.

Pre maximálne využitie potenciálu je pritom potrebné využiť najlepšie postupy v manažmente, aby sa minimalizovala expanzia zastavaných oblastí na úrodnú pôdu, integrovať vedecké a lokálne know-how a investovať do nápravy už degradovanej pôdy.

V regiónoch s vysokou spotrebou sa vyžaduje účinnejšie a spravodlivejšie využívanie produktov závislých na pôde. Taktiež je potrebné zredukovať plytvanie potravinami a zmeniť stravovacie návyky smerom k udržateľnejším formám.

Medzi opatreniami UNEP uvádza aj znížiť dotácie pre pestovanie plodín používaných na výrobu palív a postupné odstránenie kvót pre biopalivá.

Kombináciou týchto opatrení a udržaním expanzie ornej pôdy v súlade s konceptom SOS by sa do roku 2050 mohlo ušetriť až 319 miliónov hektárov pôdy.