TTIP: Ombudsmanka vyzýva inštitúcie k väčšej transparentnosti

Komisia opakovane tvrdí, že tieto rokovania sú najotvorenejšími obchodnými rokovaniami vôbec. Podľa poslancov Európskeho parlamentu, nátlakových skupín, odborov a iných organizácií nie sú dostatočne transparentné.

Po námietkach občianskej spoločnosti, európska ombudsmanka O´Reillyová napísala obom inštitúciám. Uvádza, že boli vznesené obvinenia o utajovaní dôležitých dokumentov, omeškaniach a „údajnom udeľovaní privilegovaného prístupu k dokumentom TTIP“.

Niektorí aktivisti proti TTIP vyhlasujú, že Komisia vypúšťa dokumenty veľkým korporáciám a lobistom.

„Na základe značného záujmu verejnosti a potenciálneho dopadu TTIP na životy ľudí, vyzývam obe inštitúcie, aby zintenzívnili svoje politiky transparentnosti,“ hovorí ombudsmanka.

Nevolá však po úplnej transparentnosti. „Rozumiem tomu, že nie všetky negociačné dokumenty môžu by v tejto fáze zverejnené. Musí existovať priestor na vyjednávanie,“ dodáva.

Vyzvala národné vlády v Rade na zverejnenie negociačného mandátu, ktorý oprávňuje Komisiu rokovať s USA. Oficiálne je síce tajný, ale v skutočnosti ľahko dostupný na internete.

Je to 17 stránkový dokument, ktorý vysvetľuje povahu a rozsah TTIP. Má preambulu, všeobecné princípy, ciele, opatrenia o prístupe na trh, regulačné otázky a netarifné bariéry, pravidlá, priemyselný rámec a záverečné ustanovenia.

Komisár pre obchod Karl De Gucht si myslí, že by mal byť mandát zverejnený, no zatiaľ členské štáty zostávajú neaktívne.

„Značné úsilie“

O´Reillyová uznáva, že európske inštitúcie vynaložili „značné úsilie“ na podporu transparentnosti a verejnej účasti v TTIP.

Komisia na svojej webovej stránke pravidelne vydáva publikácie týkajúce sa TTIP a usporadúva mediálne brífingy k jednotlivým kolám rozhovorov. Spolu s Európskym parlamentom, ktorý tak musí robiť na základe ustanovení Lisabonskej zmluvy, poskytuje informácie o negociačnom procese.

Vďaka ústupku zo strany USA majú členovia výboru EP pre TTIP prístup k ďalším dokumentom v špeciálnych miestnostiach na čítanie, kde sú tieto dokumenty uchované. Sú to konsolidované texty európskych a amerických pozícií, nie americké originály. USA si neželali, aby boli zverejnené.

Ombudsmanka nemôže inštitúcie prinútiť, aby boli transparentnejšie, ale môže na ne vykonávať tlak a poskytovať odporúčania.

Rada a Komisia by mali svoje odpovede na jej odporúčania zaslať k 30.septembru a 31.októbru.

Komisia by na základe nich mala: zverejniť dokumenty už vyžiadané verejnosťou na svojej webovej stránke, zriadiť verejný register dokumentov k TTIP, zverejniť neutajené dokumenty predložené podnikateľskými organizáciami a vytvoriť online zoznam všetkých stakeholderov , s ktorými sa Komisia ohľadom TTIP stretáva.

Ak by boli tieto odporúčania ombudsmanky ignorované, mohla by vyšetrovania uzavrieť usvedčujúcou správou, čo by ďalej zvyšovalo politický tlak.

Diskusie o TTIP stále prebiehajú. Komisia minulý týždeň obdržala 150 000 reakcií vo verejných konzultáciách v otázke ochrany investorov. Predtým rozhodnutie Súdneho dvora otvorilo dvere zverejňovaniu dokumentov o TTIP.