Postoj európskej verejnosti k vstupu Turecka do EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Výskum vychádza z dát a otázok naformulovaných v nedávno publikovanom Eurobarometri, ktorý skúmal okrem iného aj postoje ľudí k Turecku. Autori zistili, že postoje k tejto krajine majú mnoho dimenzií a rôzni respondenti použili rôzne argumenty pre odôvodnenie svojho postoja, či už bol kladný alebo záporný.

Pravdepodobnosť podpory alebo odmietania Turecka závisela u respondentov najmä od uhla pohľadu, z ktorého na problém nazerali: utilitaristický pohľad (zváženie ziskov a strát), pohľad identity (otázka, či je Turecko súčasťou Európy alebo nie – geograficky, kultúrne, historicky) a v neposlednom rade post-národný pohľad (spojený s hodnotami, na ktorých bola EÚ založená, dôraz na demokraciu a ľudské práva).

Autori zistili, že podpora prístupu tejto krajiny do EÚ je založená prevažne post-národných argumentoch. Na druhej strane odmietanie jeho členstva pramení najmä z argumentov ohľadne identity. Úvahy o ziskoch a stratách sa zdajú byť podľa výskumu menej relevantné.

Autori v závere konštatujú, že rovnako, ako má spoločnosť obavy, tak je podpora členstva pre Turecko nízka a stále klesá. Tvrdia, že budúce prípadné členstvo tejto krajiny bude ovplyvňovať relatívnosť váhy post-nacionalistických a esencialistických vízií o budúcnosti Únie.

Podľa správy je podpora verejnosti pre vstup Turecka do EÚ nevyhnutná. Kľúč k členstvu Turecka v EÚ sa teda nenachádza výlučne len v politických vyjednávaniach, ale aj v úvahách na iných úrovniach.


Kompletný text analýzy v anglickom jazyku si môžete stiahnuť na tejto linke.