EÚ na kvalite našich vysokých škôl veľa nezmení

Zdroj: europoslankyna.sk

Ešte stále máme Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Čo sú podľa Vás hlavné dôvody absencie solidarity medzi generáciami? Sú prevažne ekonomické alebo vyplývajú skôr z predsudkov?

Myslím si, že predsudky, ktoré sa prehlbujú v posledných rokoch voči staršej generácii sú na jednej strane ospravedlňované ekonomickými dôvodmi, čo sa týka zabezpečenia kvality služieb a starostlivosti, dôstojného a plnohodnotného života tejto najpočetnejšej skupiny občanov. Na strane druhej sú napríklad mnohí ľudia v dôchodkovom  veku aj po päťdesiatke obviňovaní zo zaberania pracovných miest mladým, je však potrebné si uvedomiť, že bez týchto pracujúcich by mnohé odvetvia upadli, pretože sú pre mladú generáciu neatraktívne.

Ste „organizovaná“ v neformálnej skupine poslancov Európskeho parlamentu pod 40 rokov. Dajú sa v nej vysledovať spoločné charakteristiky tejto konkrétnej európskej generácie, napríklad aj v politických postojoch?

Iniciatíva Eu40 je neformálna skupina poslancov, ktorej cieľom bez ohľadu na zaradenie politického spektra presadzovať  zlepšenie a skvalitnenie príležitostí a podmienok v rôznych oblastiach života pre mladú generáciu. Aj my si uvedomujeme, že sú medzi nami starší ľudia, od ktorých sa máme stále čo učiť, sú to ľudia, ktorých si vážime, pretože práve oni vytvárali spoločnosť a jej hodnoty, v ktorej dnes my postupne preberáme ich role. 

Narážate niekedy na to, že by Vám pri rokovaniach niekedy starší kolegovia v EP pripomenuli, že máte nedostatok politických skúseností?

Čo znamená dostatok politických skúseností? Samozrejme, na začiatku som sa stretla s pár nepríjemnými poznámkami hlavne v súvislosti s mojím vekom.  Dnes sa však teším rešpektu starších kolegov, ktorí mali možnosť zistiť, že napriek tomu, že je medzi nami niekedy aj generačný rozdiel,  som schopná riešiť veci možno iným spôsob, ale rovnako efektívne.

Vzdelávanie dospelých je dôležitým komponentom európskej politiky vzdelávania hoci nie tak bohato financovaným.  Má byť hlavne odpoveďou na meniaci sa pracovný trh, alebo by malo plniť aj iné funkcie?

Cieľom celoživotného vzdelávania nie je len saturovanie potrieb pracovného trhu, ale nesie so sebou zlepšenie sociálneho statusu, životnej úrovne, zdravého životného štýlu a participáciu na plnohodnotnom spoločenskom dianí. V dnešnej dobe už neplatí, že skončíte vzdelávací proces v dvadsiatich rokoch a nastúpite do zamestnania, z ktorého odídete priamo do dôchodku. Dnes musíte podľa prieskumov vymeniť pracovné miesto v priemere až štyrikrát. To samozrejme znamená, že sa musíte aj neustále vzdelávať a prispôsobovať potrebám pracovného trhu. Takisto doba je rýchla a je potrebné držať aj krok s novými technológiami, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Vzdelávanie dospelých je práve o tomto aspekte. Pomôcť tam, kde je potrebné a umožniť starším pracovníkom získať zručnosti, ktoré majú ich mladší kolegovia zo školy.

EÚ vo veľkom vsádza na popularizáciu vedy napríklad cez kampane ako „Science is a girl-thing“, ktorá sa nevyhla kritike. Môžu byť podľa Vás úspešné?

Verím, že tieto kampane budú úspešné. Vedu a vedcov EÚ naozaj naliehavo potrebuje a ešte len bude potrebovať. Ak chceme byť najúspešnejšou  a najviac konkurencieschopnou ekonomikou na svete, potrebujeme investovať do inovácií a do vedy a na to samozrejme potrebujeme vedcov. Stále viac vedcov. Verím, že sa nám podarí presvedčiť deti, že veda má zmysel a politikov, že potrebuje aj finančnú podporu.

Na Slovensku priebežne rezonujú problémy s jednoducho získanými vysokoškolskými titulmi. Aké má EÚ nástroje na zvyšovanie kvality vysokých škôl? 

Vzdelávacie  inštitúcie sú v primárnej kompetencii členských štátov. Európska únia sa snaží mnohými aktivitami podporiť a rozšíriť formy vzdelávania, napríklad prostredníctvom rôznych programov na podporu celoživotného vzdelávania. Napriek tomu sa stretávame s nevôľou niektorých krajín, ktoré trvajú na znižovaní rozpočtu celej EÚ čoho dôsledkom je znižovanie financií aj na vzdelávanie. Treba pripomenúť, že univerzity sú a aj vždy boli nezávislými inštitúciami, ktoré sa ale musia riadiť zákonom. EÚ toho veľa nezmení, ale aj náš Výbor EP pre vzdelávanie sa snaží rôznymi odporúčaniami zvyšovať kvalitu vzdelávania v celej EÚ. Jedným z nástrojov, ktorý EÚ môže použiť je práve finančná podpora cez rôzne programy, ako napríklad Erasmus, Commenius atd, ktoré pomáhajú konkrétnym študentom a pedagógom a tak vlastne aj celej vzdelávacej inštitúcii.

Nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ sa často uvádza ako jeden z najvážnejších prejavov súčasnej krízy. Do akej miery môže byť riešením mobilita, resp. budovať v mladých ľuďoch ochotu presídliť sa za prácou?

Súhlasím. Nezamestnanosť mladých považujem za aktuálny a dlhodobý problém s rozsiahlymi sociálnymi aj ekonomickými dôsledkami. Mobilita je dočasným riešením, ale ponúka dnes niekto niečo lepšie? Samozrejme existuje mobilita počas štúdia cez rôzne európske programy, ako napríklad Erasmus, ktorá pomáha budovať v mladých ľuďoch európske občianstvo, ale aj získavať skúsenosti z pobytu v zahraničí. Iná je mobilita pracovnej sily, ktorá umožňuje ľuďom voľne migrovať za pracovným miestom v EÚ. Veď v minulosti naši otcovia bežne cestovali po bývalej republike za prácou, teraz je to to isté, iba cestovanie sa rozšírilo na EÚ. Myslím, že mobilita je dobrý nástroj. Bohužiaľ by však fungovala najlepšie, keby existovali regióny v EÚ, kde sú pracovné miesta pre mladých. Avšak toto nie je celkom pravda a nezamestnanosť mladých je problémom takmer v celej únii.