Európske programy

Pozadie

Príležitosti, ktoré EÚ ponúka svojim občanom pre život, štúdium a prácu v iných, než ich domovských krajinách, znamenajú veľký prínos pre medzikultúrne porozumenie, osobný rozvoj a plnú realizáciu ekonomického potenciálu EÚ. Každý rok sa vyše milióna Európanov každého veku zúčastňuje na niektorom z európskych vzdelávacích alebo odborných programov.

Vzdelávací a tréningový pracovný program EÚ do roku 2010 je základným rámcom pre národné politiky a programy financované z európskych zdrojov. Program zdôrazňuje ústrednú rolu vzdelávania a tréningu pri plnení cieľov EÚ v oblasti pracovných miest a rastu a životne dôležitú sociálnu dimenziu vzdelávania a tréningu.

Vzdelávanie a tréning posilňuje naše pochopenie hodnôt, ako sú solidarita, rovnosť príležitostí a spoločenská participácia. Taktiež treba brať do úvahy pozitívny vzťah medzi vzdelaním a tréningom na jednej a zdravým, životným prostredím, všeobecnou kvalitou života a úrovňou kriminality na strane druhej.

 

Programy pre odborné vzdelávanie a tréning

Jedným z najväčších európskych programov je program Leonardo da Vinci, ktorý je určený pre odborné a celoživotné vzdelávanie. Ročne je naň vyčlenených vyše 150 miliónov eur. Podporuje medzinárodné výmeny a projekty zamerané na inovácie a podnikanie, zvyšovanie kvality tréningu a zjednodušuje prístup k odbornému tréningu a schopnostiam v iných krajinách.

EÚ tiež podporuje odborný tréning Cedefopom, Európskym centrom pre rozvoj odborného tréningu v Thessalonikách (Grécko). Cedefop ponúka vedecké a technické know-how v špecifických oblastiach a podporuje výmenu skúseností a nápadov medzi európskymi partnermi.

Programy pre študentov

Európska komisia zvyšuje objem financií na pomoc pri štúdiu v zahraničí.

Program Erasmus je určený študentom a pedagógom a jeho výdavky dosahujú ročne okolo 135 miliónov eur. Tie sú určené na granty pre študentov a pedagógov, aby mohli časovo obmedzene pôsobiť na vyše 2000 univerzitách v 31 krajinách.

Osobitný program Erasmus Mundus otvára dvere študentom a učiteľom z celého sveta. Tí vďaka nemu môžu absolvovať magisterské štúdium alebo v ňom pôsobiť ako pedagógovia, pričom ich pracovný program musia vždy pripraviť „konzorciá“ minimálne troch univerzít.

Programy Leonardo da Vinci a Erasmus pokrývajú Európsku úniu, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Participuje na ňom aj Švajčiarsko, ale len v obmedzenej miere.

Ďalšie európske programy

Grundtvig – podpora projektov celoživotného vzdelávania

Comenius – podpora spolupráce medzi školami a ich učiteľmi

Lingua – podpora jazykovej rôznorodosti, lepšieho vyučovania cudzích jazykov a vytvárania celoživotných príležitostí pre učenie sa cudzích jazykov. Lingua dopĺňa aktivity v rámci Jazykového akčného plánu Európskej komisie a plánov EÚ na posilnenie jazykovej rôznorodosti, aby každý Európan mohol dostať príležitosť naučiť sa aspoň dva cudzie jazyky.

Minerva – program na podporu aplikovania nových technológií vo vzdelávacom procese, ktorý je dopĺňaný ďalšími zdrojmi na podporu eLearning v rámci Akčného plánu eEurope. Súčasťou týchto aktivít je podprogram eTwinning.

Významnou prioritou EÚ je podpora celoživotného vzdelávania, ako jeden zo základných pilierov znalostnej ekonomiky. Preto väčšina uvedených programov je určená pre Európanov bez ohľadu na ich vek.

V Turíne sídli Európska nadácie pre tréning, agentúra financovaná zo zdrojov EÚ, ktorej cieľom je podpora inovatívnych praktík v rozvoji ľudských zdrojov pre tranzitívne spoločnosti a ekonomiky v oblasti Stredozemného mora, východnej a juhovýchodnej Európy a strednej Ázie.

Otázky

Európska únia stanovila v oblasti vzdelávania niekoľko cieľov, ktoré majú byť splnené do roku 2010. Vo všeobecnosti ide o vytvorenie základov pre budovanie znalostnej spoločnosti:

  • minimálne 85% 22-ročných Európanov má mať ukončené vzdelanie s maturitou,
  • maximálne 10% Európanov vo veku 18-24 rokov by malo pred úplným ukončením opúšťať stredné školy, alebo obdobné odborné štúdium,
  • podiel absolventov vysokej školy so zameraním na matematiku, vedu a technológie by mal dosiahnuť 15%, pričom by sa mala zvýrazniť rovnosť pohlaví,
  • minimálne o 20% by sa mal oproti roku 2000 znížiť počet 15-ročných Európanov s nízkou úrovňou čítania,
  • priemerná úroveň účasti na celoživotnom vzdelávaní ľudí vo veku od 25 do 64 rokov by sa mala zvýšiť minimálne na 12,5%.

Okrem toho v rámci tzv. Bolonského procesu mala do roku 2010 vzniknúť Európska vzdelávacia oblasť.

Očakávané kroky

Ešte v roku 2006 sa budú orgány Európskej únie zaoberať tzv. Integrovaným akčným programom v oblasti vzdelávania, ktorého cieľom je pre účely podpory celoživotného vzdelávania koordinovať existujúce európske programy spolu s programom Jeana Moneta, ktorý je zameraný na európsku integráciu.

Takto by v priebehu rokov 2007 – 2013 malo byť z európskych zdrojov na celoživotné vzdelávanie vyčlenených vyše 13 miliárd eur.