Operačný program Vzdelávanie 2007 – 2013

foto: budúca zdravotná laborantka

Pozadie

V novom období bude podpora určená pre ľudské zdroje financovaná z dvoch operačných programov (OP). Samostatnému programu zameranom na vzdelávanie dala konečný súhlas vláda v decemberi 2006. OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sú v rámci jedenástky programov Národného strategického referenčného rámca  financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Ministerstvo školstva zaslalo prvý oficiálny návrh Európskej komisii v marci a nasledujúcich osem mesiacov o ňom s Bruselom rokovalo, kým sa nedohodla jeho finálna podobe, prijateľná pre obe strany. Negociácie skončili v októbri a 7. novembra Európska komisia dala programu zelenú definkonečný súhlas. Programy ESF na rozdiel od programov ERDF a KF posudzuje tím európskeho komisára V. Špidlu a DG Zamestnanosť a sociálne záležitosti.

Tento program nadväzuje na programy z rokov 2004 – 2006 (Sektorový operačný program Ľudské zdroje – SOP ĽZ, Jednotný programový dokumentu Bratislava Cieľ 3 – JPD BA 3). Počas minulých výziev bolo podaných 1620 projektov, úspešná bola polovica žiadateľov. Najväčší záujem bol o zlepšovanie a rozširovanie ďalšieho vzdelávania, na ktoré sa viaže zlepšenie kvalifikácie a adaptabilita zamestnancov. V centre záujmu bolo aj prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám znalostnej spoločnosti.

V bratislavskom programe bol veľký záujem o stimuly a vzdelávanie pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora. Obom programom šéfuje (implementácia končí podľa pravidla n+2 v 2008) ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom implementačnou agentúrou pri vzdelávacích opatreniach bolo ministerstvo školstva.

Otázky

Oproti rokom 2004 – 2006 dostáva vzdelávanie samostatný program. No vzdelávanie sa nefinancuje výlučne prostredníctvom jeho rozpočtu. V programe  sa ale jasne vymedzuje cieľová skupina a časť žiadateľov, medzi ktorými budú dominovať školy všetkých typov a ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Financovať sa bude inovácia obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce. Počíta sa tiež s prispôsobením vysokoškolského vzdelávania potrebám vedomostnej spoločnosti. Priestor dostanú nové formy vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning), projekty ďalšieho vzdelávania lektorov, tútorov i zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania. Peniaze bude možné využiť aj na budovanie partnerstiev medzi školami, regiónmi, mestami, podnikateľskou sférou a tretím sektorom. Neobídu sa ani osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a rómske komunity.

Opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu prostredníctvom podpory vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacieho systému:

 • regionálne školstvo,
 • vysoké školstvo,
 • ďalšieho vzdelávanie.

Hlavným cieľom OP je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Z geografického hľadiska pokryje program celé územie Slovenskej republiky, pričom najväčšia časť alokácie pôjde do mimobratislavských regiónov. Celkovo je na program vyčlenených 617 801 578 eur, z čoho 600 miliónov sa naleje do mimobratislavských regiónov.

Oprávnení žiadatelia budú zo všetkých troch sektorov, najmä však vzdelávacie a školiace inštitúcie.

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo školstva SR, ktoré vytvorilo preň samostatný odbor. Pre implementáciu programu zriadil rezort samostatnú agentúru – Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

 • Štruktúra programu a financovanie

Program má 5 prioritných osí, ktoré sa ďalej členia na viaceré opatrenia.

 • 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
 • 3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
 • 4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
 • 5. Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia
Štruktúra OP Vzdelávanie 2007-2013
Prioritná os/oblasť podpory Zdroje ESF
Celkovo so spolufinancovaním

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

365 000 000 429 411 765

2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania

2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

146 000 000 171 764 706

3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít

3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

65 000 000 76 470 589

4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

4.3 Technická pomoc pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

17 801 578 20 943 034
5 Technická pomoc 24 000 000 28 235 295
Spolu 617 801 578 726 825 389

Zdroj: Operačný program Vzdelávanie 2007-2013 – návrh, verzia september 2007
Vysvetlivky: )* Finančný plán kalkuluje aj s tzv. ďalšími – informatívnymi zdroje

 • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Zameraná je na regionálne a vysoké školstvo a pokrýva primárny, sekundárny a terciárny stupeň systému formálneho vzdelávania (prvý a druhý stupeň ZŠ, stredné školy – odborné i všeobecno-vzdelávacie a VŠ).

Cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania na základných a stredných školách a podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji s cieľom pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

 • Prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Podporuje systém neformálneho vzdelávania. Jej cieľom je vytvoriť a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva zameraného na rozvíjanie kľúčových kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti dostupné počas celého života pre všetkých občanov SR. Systém celoživotného vzdelávania musí produkovať v dostatočnej miere zamestnancov, ktorí sa vedia zaradiť do pracovného procesu.

  • Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

  Osobitnú pozornosť venuje horizontálnej priorite NSRR „marginalizované rómske komunity“. Jej cieľom je zvyšovať vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami so zreteľom na rómske komunity.

   • Prioritná os 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

   Bola vytvorená osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj. Pripravovaná reforma vzdelávania postihne všetky oblasti bez rozdielu a všetky stupne vzdelávania jednotne a celoplošne v celej SR. Previazanosť obsahu vzdelávania na potreby trhu práce, nadobudnutie základných zručností a kľúčových kompetencií, zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania a reflexia potrieb vedomostnej spoločnosti si vyžadujú komplexný a jednotný prístup na celom území SR.

   Pre naplnenie týchto cieľov bola vytvorená samostatná prioritná os 4 pre oblasť Bratislavského samosprávneho kraja, keďže táto oblasť spadá pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

   Cieľom prioritnej osi je zvýšiť kvalitu a prístup k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Jednotlivé segmenty vzdelávacieho systému sú v rámci tejto prioritnej osi pokryté na úrovni oblastí podpory.

   Horizontálne priority programu:

   • 1. Marginalizované rómske komunity
   • 2. Rovnosť príležitostí
   • 3. Trvalo udržateľný rozvoj
   • 4. Informačná spoločnosť

   Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

   • 6. december 2006: Vláda schválila OPV spolu s ďalšími 10 OP ako súčasť programov združených pod NSRR
   • I. polrok 2007: OP Vzdelávanie predmetom rokovaní medzi SR a Európskou komisiou. Podľa aktuálnych informácií už s obsahom programu nie sú v Bruseli problémy.
   • September – október 2007: Ministerstvo školstva očakáva, že operačný program bude definitívne schválený Bruselom.
   • 7. november 2007: EK schválila OP Vzdelávanie 2007-2013
   • 2007 – 2008: MŠ SR očakáva vyhlásenie prvých výziev na predkladanie projektov.
   • 31. január 2007: MŠ SR hľadá hodnotiteľov projektov OP Vzdelávanie

    Dôležité dokumenty a kontakty:

    PhDr. Martina Šimová, riaditeľka odboru
    e-mail: martina.simova@minedu.sk
    tel: 02/ 692 52 244

    Mgr. Janka Halčínová, manažérka publicity
    e-mail: janka.halcinova(zavináč)minedu.sk

    opvzdelavanie@minedu.sk

    tel.: 02/ 692 52 213

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
     Sekcia implementácie OP Vzdelávanie
     Hanulova 5/B
     SK – 841 01 Bratislava
     e-mail: info@asfeu.sk

     tel: 02/6925 2296, fax: 02/6925 2350

     • Kontakty na Ministerstvo zdravotníctva –
      SORO opatrenia 2.2 OPV – Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve

     Edmund Škorvaga, riaditeľ odboru
     e-mail: edmund.skorvaga@health.gov.sk
     Tel.: 02/ 59 373 308,  fax: 02/54 77 60 51