Administrátor programu EÚ MLÁDEŽ V AKCII už známy

Krátka správa

V októbri 2006 schválil EP programy venované mládeži, kultúre a vzdelávaniu. 9. októbra v rámci verejného obstarávania stanovilo ministerstvo rámcové podmienky pre záujemcov poskytujúcich služby:

  • podnikateľský subjekt, občianske združenie alebo nezisková organizácia
  • preukázanie finančného a ekonomického postavenia
  • technické zabezpečenie na administráciu programu EÚ Mládež v akcii (telekomunikačnú a počítačovú techniku umožňujúcu komunikáciu s predkladateľmi projektov a v sieti národných kancelárií s Európskou komisiou),
  • subjekt už podobné služby uskutočňoval v predchádzajúcich obdobiach,
  • má alebo bude mať dostatočný počet pracovníkov s primeranými zručnosťami pre prácu v prostredí medzinárodnej spolupráce,
  • spĺňa princípy transparentnosti a rovnakého zaobchádzania (predloží vypracovaný etický kódex),
  • má skúsenosti s prácou v medzinárodnom prostredí v posledných piatich rokoch,
  • popis fungovania národnej agentúry (formou projektu) v  súlade s článkom 3 ods. 4 súťažných podkladov,
  • predloženie  návrhu zmluvy na poskytnutie predmetných služieb.

 
Výberová komisia rozhodla, že administrátorom ostáva naďalej IUVENTA a jej „Národná kancelária programu EÚ Mládež“.

IUVENTA v rokoch 1998 – 2000 administrovala program Mládež pre Európu a od roku 2000  program MLÁDEŽ. Iuventa je organizáciou v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Realizuje projekty a  aktivity súvisiace s napĺňaním Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, ktoré sú určené profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom s deťmi a mládežou na Slovensku.  

Program MLÁDEŽ v AKCII pokračuje v r. 2007 v podobnom duchu a systéme ako dva predchádzajúce programy. Mierne sa zmenilo členenie programu. Jeho piliermi stále zostávajú projekty mládežníckych výmen a dobrovoľníckych služieb. Pribudli však možnosti realizovať projekty so silnejším dopadom na mládežnícku politiku.