APVV: Mobilita VaV Slovensko – Ukrajina 2007

V roku 2002 bola podpísaný Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci. Na základe nej vyhlasuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

 • Tematické zameranie

Vo výzve nie sú definované prioritné výskumné oblasti. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania dvoch rokov na základe spoločných výskumno-vývojových aktivít.

Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií.

 • Oprávnení žiadatelia

Právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike zo všetkých sektorov výskumu a vývoja (VŠ, podnikateľský sektor, štátny sektor a neziskový sektor) zapojené do riešenia dohodnutého výskumného programu formou už existujúcich podporených projektov.

 • Termíny a podanie prihlášky

Dátum otvorenia výzvy je 13. apríl 2007, dátum ukončenia výzvy 13. júna 2007. Žiadosti sa predkladajú v elektronickej forme prostredníctvom on-line systému v slovenskom aj anglickom jazyku.

Jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení je potrebné doručiť do agentúry do 13. júna 2007 do 18 00 alebo poštou s najneskorším dátumom odoslania 13. 6. 2007 na adresu:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23
811 07 Bratislava.

Projekty doručené po termíne nebudú akceptované

Návrh projektu za slovenskú stranu musí byť podpísaný obidvoma riešiteľskými organizáciami (podpis zodpovedného riešiteľa, štatutárneho zástupcu pracoviska, pečiatka pracoviska). Faxové podpisy a pečiatky (stačia v anglickej verzii) ukrajinského partnera budú akceptované.

 • Čas realizácie projektov

Realizácia projektov podaných v rámci tejto výzvy sa môže začať najskôr 1. 2. 2008, ukončiť najneskôr 31. 12. 2009.

 • Oprávnené  aktivity

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb (pobytové a cestovné náklady a náklady na ubytovanie). Riešiteľské organizácie musia mať zabezpečené financovanie projektov, na ktoré nadväzuje v tomto projekte opísaná mobilita, inou formou (granty, inštitucionálne zdroje a pod.).

Každoročne je možné naplánovať krátkodobé pobyty max. 2 x 10 dní /rok.

Slovenská strana hradí:

 • cestovné náklady do výšky ekonomickej triedy letenky na dve spiatočné cesty pre slovenských zamestnancov výskumu a vývoja alebo expertov pri ceste na Ukrajinu za jeden rok
 • výdavky na zdravotné poistenie slovenských zamestnancov VaV počas pobytu na Ukrajine
 • pobytové náklady podľa zákona o cestovných náhradách (č. 283/2002 Z. z.) pre ukrajinských zamestnancov VaV pri pobyte na Slovensku, maximálne 20 človekodní/rok
 • ubytovanie pre ukrajinských zamestnancov VaV pri pobyte na Slovensku do výšky 2000,- Sk/noc, maximálne 20 nocľahov/rok
 • prípadné cestovné náklady, ubytovanie a diéty pre členov slovenského riešiteľského kolektívu pri sprevádzaní ukrajinských riešiteľov po Slovensku
 • náklady členov slovenského riešiteľského kolektívu spojené (okrem vložného) s návštevami konferencií, seminárov a iných aktivít na území SR, ktoré jednoznačne súvisia  s témou riešeného projektu.
 • víza

Obdobne ukrajinská  strana hradí cestovné a poistné náklady pre ukrajinských zamestnancov výskumu a vývoja, alebo expertov pri ceste na Slovensko a pobytové náklady (stravné + diéty) a ubytovanie pre slovenských zamestnancov výskumu a vývoja alebo expertov pri pobyte na Ukrajine.

Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky prostredníctvom APVV počas trvania riešenia projektu. Pokrytie nákladov v Slovenskej republike sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na bilaterálnu medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na roky 2008 a 2009. 

 • Hodnotenie

Výber prebieha dvojkolovým systémom. V prvom kole oddelene prostredníctvom národných komisií a v druhom kole prostredníctvom zmiešanej komisie.

 • Podmienky

Každý projekt musí mať jedného zodpovedného riešiteľa na slovenskej i ukrajinskej strane a to aj v prípade, že sa na projektoch budú podieľať riešitelia z viacerých spolupracujúcich organizácií oboch krajín. Návrh projektu musí byť predkladaný súčasne v SR slovenskou riešiteľskou organizáciou a na Ukrajine ukrajinskou  riešiteľskou organizáciou. Zodpovedný riešiteľ na každej strane podá návrh projektu na príslušných formulároch v slovenskom (resp. ukrajinskom) a anglickom jazyku.

V návrhu projektu sa uvedie názov projektu, riešiteľské kolektívy zo slovenskej a z ukrajinskej  strany, presné časové ohraničenie  a konkrétne ciele, ďalej vecné zameranie projektu, harmonogram riešenia úloh pre dosiahnutie cieľa projektu, finančné požiadavky rozpísané podľa jednotlivých položiek a na jednotlivé roky riešenia, stručné životopisy slovenských riešiteľov projektu, zoznam ukrajinského riešiteľského kolektívu ako aj jasné zdôvodnenie nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce pri riešení daného projektu. V prípade, že už existuje spolupráca a projekt nadväzuje na túto spoluprácu, zodpovedný riešiteľ v návrhu uvedie výsledky, ktoré boli dosiahnuté a ich prínos pre SR.

Kontakty

 • Slovenská republika

RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc.
Vedúca Oddelenia mnohostrannej a bilaterálnej spolupráce
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23                                                        
811 07 Bratislava
tel:  02/57204502, fax: 02/57204599
e-mail: ftacnik@apvv.sk
http://www.apvv.sk

Ministerstvo školstva SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Sekcia vedy a techniky
Oddelenie bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií
RNDr. Anna Sitárová, PhD.
Pracovisko:
Hanulova 5/b
Tel.: +421 (02) 69202240
Fax: +421 (02) 69202213
e-mail: anna.sitarova@minedu.sk
http://www.education.gov.sk

 • Ukrajina

Tatjana Yurievna Malachova
Ministry of Education and Science of Ukraine                                     
Department of International Cooperation and European Integration
16, Shevchenko Blvd.
01 601 Kyev 
Tel : 0038 044  2463981                                                   
Fax:  0038 044 2463934
E-mail : o_kuznenko@mon.gov.ua     
http://www.mon.gov.ua