Budúci rok budeme kreatívni a inovatívni

Európsky parlament minulý týždeň podporil vyhlásenie roku 2009 za rok inovácií a tvorivosti. Komisia každoročne navrhuje témy, na ktoré sa v daný rok zameria. Rok 2008 je aktuálne Európskym rokom medzikultúrneho dialógu (Pozri súbor liniek). S jednotlivými témami vždy súvisí mnoho špeciálnych aktivít ako sú konferencie, semináre alebo rôzne projekty, ktoré zviditeľňujú v priebehu roku danú problematiku.

Európsky rok kreativity a inovácií je iniciatívou, ktorá sa bude týkať všetkých členských štátov a širokého spektra aktérov. Jeho cieľom je využívať a podporovať kreativitu a inovatívny prístup v troch oblastiach ľudskej činnosti. Európsky rok kreativity a inovácie sa dotkne hlavne kultúry a vzdelávania ale bude mať presah aj do ďalších politických oblastí ako je informačná spoločnosť, zamestnanosť alebo regionálna politika.

Každý členský štát určí národného koordinátora, ktorý bude zodpodvedať za aktivity na národnej alebo regionálnej úrovni behom nasledujúceho roku. Generálne riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a kultúru bude mať rovnakú úlohu na európskej úrovni. Program aktivít a udalostí, ktoré tematicky súvisia s budúcim rokom spojené budú čoskoro k dispozícii na internete. Na organizáciu Európskeho roku inovácií a kreativity nebudú uvoľnené žiadne špeciálne zdroje.

Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, Ján Figeľ, počas prejednávania návrhu Komsie v EP zdôraznil úlohu vzdelávania mladých ľudí pre našu budúcnosť a dodal, že je veľmi dôležité, aby vzdelávanie bolo inovatívne a kreatívne a rozvíjalo schopnosti a zručnosti mladých ľudí, ktoré potrebujú v našej rýchlo sa meniacej spoločnosti. “Vzdelávanie musí poskytovať dostatok priestoru a času pre rozvoj ich talentov, kreativity a ich vyvážený vývoj”.

“Vychádzajúc z vlastných umeleckých skúseností môžem konštatovať, že zacielenie európskych rokov na určitú tému prispieva nepochybne k zvyšovaniu informovanosti a k aktivizácii verejnosti”, povedala slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED). Zvášť ocenila podporu tvorivosti inovačných schopností vo všetkých etapách celoživotného vzdelávania.