Cudzie jazyky ako hobby

Pozadie

V septembri 2006 ustanovila Komisia nezávislú “Vysokú skupinu intelektuálov a jazykových expertov.” Úlohou širokého spektra osobností, vrátane spisovateľov a filozofov, bolo preskúmať, akým spôsobom môže viacjazyčnosť prispieť k európskej integrácii.

V roku 2008 predstaví Komisia svoju novú stratégiu viacjazyčnosti. Európske inštitúcie v súčasnosti revidujú vlastné tlmočnícke a prekladateľské systémy. Ide o súčasť širšej debaty o prínosoch a nákladoch plynúcich z politiky viacjazyčnosti.

Tento rok bol vyhlásený za Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008 (EYID). Jeho súčasťou je agenda viacjazyčnosti.

Otázky

Leonard Orban, komisár pre viacjazyčnosť, dnes (31. januára) predstaví správu Vysokej skupiny. Očakáva sa, že sa bude niesť v duchu odporúčania, aby občania EÚ okrem svojho materinského jazyka hovorili najmenej aj “dvoma adoptívnymi” rečami. Cudzie jazyky by mali pri tom využívať v práci alebo v súkromnom živote celoživotne.

Správa nazvaná “Užitočná výzva: Od materinských k adoptívnym jazykom” vyzve Komisiu, aby sa intenzívnejšie zaoberala podporou jazykového vzdelávania. Predovšetkým je potrebné zamerať sa na výučbu jazykov mimo tradičného prostredia škôl a klásť dôraz na motiváciu predovšetkým dospelých ľudí. Správa predpokladá, že jazyky by sa mohli stať súčasťou aktivít vo voľnom čase, ako napríklad šport.

Pietro Petrucci, hovorca komisára Leonarda Orbana, pre EurActiv povedal, že vzdelávanie zostáva aj naďalej v kompetencii členských krajín. Komisia má v tomto smere možnosť len zabezpečiť výmenu skúseností a vytvárať odporúčania a isté návody.

Správa volá aj po podpore ďalších nástrojov na úrovni EÚ. Ide špeciálne o programy “Mládež v akcii”, “Európa občanom” a “Celoživotné vzdelávanie”. Tieto by mali byť podľa autorov dokumentu viac rozvinuté s cieľom stimulovať jazykové vzdelávanie. Základom úspechu je rozšíriť kontakty medzi ľuďmi hovoriacimi rôznymi rečami.

Dokument vyzve Komisiu, aby zvolala stretnutie expertov na vyššie vzdelávanie, relevantných organizácií a predstaviteľov štátov EÚ. Ich poslaním bude diskutovať o tom, či je potrebné preniesť istú časť otázok spojených s prekladom a tlmočením na európsku úroveň.

Slovinské predsedníctvo pripravuje na 15. februára 2008 ministerskú konferenciu s názvom “Podporovanie viacjazyčnosti: Zdieľaný záväzok”. Rada by na nej mala predstaviť svoj pohľad na Akčný plán vzdelávania dospelých. Konferenciu by mala uzavrieť inter-inštitucionálna deklarácia ustanovujúca rok 2009 za Európsky rok kreativity a inovácií, dodal Petrucci.

Pozície

Pietro Petrucci, hovorca komisára Leonarda Orbana, pre EurActiv povedal, že prácu Vysokej skupiny hodnotí Komisia ako “užitočnú” a bude jej závery brať na zreteľ. Tie budú aktuálne najmä v septembri 2008, kedy sa bude diskutovať o novej stratégii viacjazyčnosti, ktorá ju zreformuje od základov. Reformný dokument sa bude volať “Nová stratégia pre viacjazyčnosť”.

Klaus-Peter Willsch, poslanec nemeckého Bundestagu za CDU, by rád posilnil postavenie nemčiny v Európe. Spoločne s Asociáciou pre nemecký jazyk vyzýva na prekladanie všetkých webových stránok EÚ do svojho rodného jazyka. Podľa neho by si nemčina zaslúžila, aby boli do nej prekladané aj všetky relevantné písomné dokumenty EÚ.

“Nemecký jazyk musí byť prinajmenšom daný na úroveň angličtiny a francúzštiny”, povedal Willsch a dodal, že “diskriminácia” voči nemčine v EÚ “nemôže pokračovať”. V tomto smere je kritický najmä voči Európskemu parlamentu, ktorý vedie svoje stránky predovšetkým v angličtine a francúzštine a niekedy len exkluzívne v anglickom jazyku. “Nemeckí občania musia mať možnosť informovať sa o aktivitách a o životne dôležitých inštitucionálnych rozhodnutiach vo svojom materinskom jazyku”, dodal.

Nasledujúce kroky

  • 15. február 2008: Ministerská konferencia o viacjazyčnosti
  • 15. apríl 2008: Verejné vypočutie k viacjazyčnosti
  • September 2008: Komisia by mala prijať komuniké o viacjazyčnosti