EFSA: Nanotechnologické produkty treba hodnotiť individuálne

Pre obmedzené poznatky o miere využívania nanotechnológií v potravinárskom priemysle je potrebné hodnotiť mieru rizika produktov spojených s využívaním inžinierskych nanomateriálov inviduálnym prístupom, tvrdí Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Vo svojom stanovisku kontrolný úrad konštatuje, že potenciálne riziko vyplývajúce z používania nanotechnológií je na vzostupe.

Názor EFSA je odpoveďou na požiadavku Európskej komisie odpovedať na otázku, či možno súčasné bezpečnostné kritériá a metodiku ich hodnotenia aplikovať aj na produkty obsahujúce nanočastice. EFSA navrhuje vykonať dodatočný výskum nanotechnológií so zameraním na niekoľko špecifických oblastí:

  • interakcia a stabilita nanočastíc v pokrmoch, v tráviacom trakte a biologických tkanivách,
  • potreba rozvoja metód pre detekovanie, charakterizovanie a kvantifikáciu nanočastíc v materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, ako aj v samotných potravinách a pokrmoch,
  • vylepšenie metodiky pre hodnotenie miery toxickosti nanočastíc.

Podľa Vittoria Silana, predsedu vedeckého výboru EFSA, prioritou bude vytvorenie monitoringu a databázy objavujúcich sa vedeckých poznatkov. Hovorí: „V princípe je možné vykonať hodnotenie rizika v tejto objavujúcej sa vedeckej oblasti využitím dostupných medzinárodných prístupov. Akokoľvek, s ohľadom na nedostatok dát a obmedzenia mnohých prípadov, vyvodenie uspokojivých záverov môže byť veľmi náročné.“