EIB podporí výskum v Poľsku

Európska investičná banka (EIB) podporí výskum v Poľsku sumou 675 mil. eur. „Fondy EIB, budú v čase zložitých trhových podmienok poskytnuté s priaznivými platovými podmienkami. Zlepšia prístup malých a stredných podnikov zo súkromného i verejného sektora, ktoré sú najviac zasiahnuté súčasnou krízou, k stredno a dlhodobým fondom. Zároveň zabezpečia rozvoj znalostnej ekonomiky,“ vyhlásila Marta Gajęcka, viceprezidentka EIB zodpovedná za úvery v strednej Európe.

Príjemcami úveru v rokoch 2009 a 2010 budú Ministerstvo pre vedu a vysoké školstvo, verejné vedecké inštitúcie, verejné vysoké školy a univerzity, ktoré sa zameriavajú na podporu výskumu. EIB bude financovať:

  • Hmotné kapitálové investície do základného výskumu, infraštruktúry a vybavenia pre verejné vedecké inštitúcie a verejné vysoké školy,
  • Nehmotné investície v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vykonávaných vedcami a akademickými pracovníkmi, ktoré zahŕňajú aj podiel na mzdových nákladoch týchto pracovníkov.

Na financovanie výskumu, vývoja a inovácií smerovalo z EIB do Poľska od roku 2004 spolu 3,13 mld. eur.

Okrem iného EIB poskytne úver vo výške 150 mil. eur aj jednej z najstarších a najväčších bánk v Poľsku – PKO Banke. Pôžička má smerovať na financovanie menších projektov realizovaných súkromnými a verejnými podnikmi, ktoré sa zamerajú na ochranou životného prostredia a úspory energie. Tiež bude môcť ísť o projekty v oblasti infraštruktúry, zdravotníctva, školstva, priemyslu, služieb a cestovného ruchu.

Úver vo výške 100 mil. eur poputuje aj jednej z vedúcich finančných inštitúcií v Poľsku – BRE Banke. Banka sa v priebehu 20 rokov svojho pôsobenia stala z hľadiska vlastného kapitálu, rozsahu pôsobenia, rýchlosti rozvoja, rôznorodosti ponúkaných produktov a úrovne bankových technológií významným finančným orgánom. Bude financovať menšie a stredne veľké projekty v oblasti priemyslu a služieb v Poľsku a prípadne v iných členských štátoch EÚ. Existujúci úver je pokračovaním úspešnej spolupráce medzi EIB a BRE bankou. Na podporu menších investícií z verejných a súkromných spoločností už z EIB smerovalo 140 miliónov eur.

Úvery poskytnuté obidvom bankám zjednodušia postupy, zvýšia transparentnosť prenosu výhod prostriedkov z EIB ku konečnému príjemcovi a rozšíria rozsah financovania EIB aj na nehmotné investície.

Kontext:

Poslaním EIB je prispieť k integrácii, vyváženému rozvoju, hospodárskej a sociálnej súdržnosti v členských štátoch EÚ. Od roku 1990 EIB poskytla Poľsku úvery v celkovej sume 21 mld. eur (vrátane súčasných úverov).