EIT zverejnil kritériá pre výber poznatkových spoločenstiev

Správna rada Európskeho inštitútu technológie (EIT) nedávno zverejnila kritériá pre výber budúcich poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Relevantní aktéri (univerzity, výskumné centrá, firmy a pod.) tak majú príležitosť vopred sa pripraviť na výzvy na predkladanie návrhov na KIC, ktoré by mali začať vychádzať o mesiac, t.j. v apríli. Správna rada definovala štyri oblasti, ktoré bude musieť obsahovať každý predložený návrh:

 • A: Administratívne informácie o uchádzačoch a ich partneroch, formulár návrhu.
 • B: Popis navrhovaného KIC, jeho zámerov, stratégie, aktivít, programu práce, procesných pravidiel, obchodného plánu, vrátane dokladovania dlhodobej finančnej udržateľnosti, inovatívnych vzdelávacích prístupov a podobne – v odporúčanom rozsahu 20 strán.
 • C: Informácie preukazujúce hodnovernosť návrhu (s ohľadom na správu, manažment a organizáciu KIC).
 • D: Právne vyhlásenia každého z účastníkov na KIC, ktorí sa spomínajú v bode A.

Okrem toho Správna rada vyhlásila niekoľko všeobecných pravidiel:

 • nutnosť odporučiť návrhy v stanovenom termíne,
 • dodanie všetkých vyžadovaných súčastí a dokumentov,
 • nepresiahnutie celkového rozsahu 40 strán, pokiaľ ide o dokumenty v sekcii B a C,
 • dokumenty v sekcii D musia byť vlastnoručne podpísané,
 • každé KIC musí pozostávať minimálne z troch nezávislých partnerov, ktorí pôsobia minimálne v troch členských krajinách EÚ,
 • väčšina partnerov v rámci KIC musí pochádzať z členských krajín EÚ,
 • v každom KIC musí byť zastúpená minimálne jedna inštitúcia vyššieho vzdelávania a jedna súkromná firma.

V prvom kole by mala Správna rada vybrať dva z troch KIC, ktoré sa zamerajú na niektoré z vopred stanovených výskumných oblastí: zmiernenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, udržateľná energetika a budúcnosť informačnej a komunikačnej spoločnosti.