Erasmus nie je v bezprostrednom ohrození

University of Birmingham, By stephen boisvert, Wikimedia Commons

Predseda rozpočtového výboru EP Alain Lamassoure (EĽS) začiatkom októbra uviedol, že tohtoročný rozpočet EÚ sa už vyčerpal, pričom obeťou nedostatku peňazí sa mal stať aj program Erasmus. Ten tvorí 40 % rozpočtu európskeho programu v oblasti celoživotného vzdelávania (LLP).

Problém s platobnou neschopnosťou EÚ však nie je nový, upozorňuje na margo týchto vyjadrení europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD). "Už od roku 2010 sa časť štátov EÚ usiluje presadiť menšie príspevky do rozpočtu EÚ ako je potrebné na pokrytie platieb. Dotýka sa v prvom rade programov s vysokou úrovňou implementácie ako sú štrukturálne a kohézne fondy, výskumné programy alebo Erasmus," hovorí. 

Slovensko požiadalo o 5 miliónov

Celkový rozpočet EÚ na obdobie 2007 – 2013 bol 975 miliárd eur v bežných cenách, z toho 0,71 % (7 miliárd eur) sa vyčlenilo na LLP. Súčasný schodok je v prípade programu celoživotného vzdelávania vyčíslený na približne 180 miliónov eur, asi polovica tejto sumy sa týka priamo Erasmu.

Komisia nebola v roku 2012 schopná uhradiť národným agentúram, ktoré rozdeľujú peniaze univerzitám a študentom, žiadosti o platby na granty v rámci programu LLP v celkovej výške viac ako 118 miliónov eur, ktoré podali agentúry z 11 krajín, vrátane Slovenska (5 miliónov eur), ale tiež Belgicka, ČR, Nemecka, Írska, Poľska či Veľkej Británie.

Do konca roka EK očakáva ďalšie žiadosti o platby v celkovej výške približne 100 miliónov z ostatných krajín.

Kde sa prostriedky stratili?

Európska komisia navrhla celkový rozpočet EÚ na rok 2012 vo výške 132,7 miliardy eur. Konečný rozpočet odsúhlasený členskými štátmi a schválený Európskym parlamentom však predstavoval 129,1 miliardy eur. V rámci rozpočtu na rok 2012 bolo potrebné uhradiť aj okolo 5 miliárd eur nezaplatených účtov z roku 2011, ktorý bol takisto nedostatočne financovaný. Komisia, Rada a Parlament sa dohodli, že zhodnotia plnenie rozpočtu počas roka 2012, aby zistili, či bude potrebné dodatočné financovanie, avšak nepodarilo sa im dosiahnuť dohodu.

Očakáva sa, že komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski v utorok (23.10.) navrhne opravný rozpočet, ktorým by sa mal preklenúť vzniknutý deficit. Komisia pripravuje napríklad návrh prevodu všetkých finančných prostriedkov, ktoré sa nevyužijú inde – tzv. globálny presun.

Tento rok však zdroje, ktoré môžu byť prevedené, nedosahujú celkovo ani výšku 500 miliónov eur, z tohto dôvodu bude EK musieť požiadať EP a Radu, aby urýchlene zvýšili svoje platby do rozpočtu na rok 2012, a to o sumu 5 – 10 miliárd eur.

EP a Rada budú musieť nájsť dohodu o navýšení, hoci bezprostredná reakcia Rady začiatkom októbra bola skôr negatívna, objasňuje Katarína Neveďalová. "Reakcia rozpočtového výboru EP bola taktická. EP nepodporí radou navrhovaný rozpočet na rok 2013 pokiaľ sa neájde uspokojivé riešenie platieb v rozpočte na rok 2012".

Dodržanie príspevkov

Skupina poslancov Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D) vo svojom stanovisku uviedla, že súčasný program Erasmus nie je v bezprostrednom nebezpečí.

Na jeho príklade zároveň poukazuje na riziká spojené s úspornými opatreniami v rozpočte EÚ, ktoré sa snažia presadiť niektoré členské štáty a odrazia sa aj na práve prebiehajúcej diskusii o budúcom viacročnom finančnom rámci. Krajinám Únie pripomína nevyhnutnosť udržania hladiny ich príspevkov do spoločného rozpočtu.

Rada EÚ znížila návrh rozpočtu EK na rok 2013 o viac ako 5 miliárd eur s odôvodnením zavádzania úsporných opatrení v jednotlivých štátoch.

Katarína Neveďalová ale poukázala na to, že kým podobné zdôvodnenia je možné aplikovať na národnej úrovni, ich využitie na úrovni EÚ je otázne. Potreba zvýšenia hladiny platieb pre rok 2013 bola predpokladaná ešte počas schvaľovania súčasného finančného rámca, ktorého platnosť končí na konci roka 2013.

Čo potom?

EK už previedla 70 % finančných prostriedkov určených programu Erasmus na akademický rok 2012 – 2013 národným agentúram účastníckych krajín. Takže počas tohto semestra, až do konca roka, by nemal byť problém vyplácať granty programu Erasmus študentom, ktorí idú na určité obdobie do zahraničia študovať alebo na pracovnú stáž.

Komisia pripustila, že ak schodok tohtoročného rozpočtu EÚ pretrvá, môže to spôsobiť študentom, ktorí budú v zahraničí v druhom semestri, problémy. Komisia predpokladá, že v akademickom roku 2012 – 2013 získa grant z programu Erasmus okolo 270.000 študentov.

Napriek možným aktuálnym výpadkom EK tvrdí, že situácia sa zlepší začiatkom roku 2013, keď budú k dispozícii finančné prostriedky nového ročného rozpočtu. Komisia navrhla na podporu programu celoživotného vzdelávania v budúcom roku platby vo výške 1,14 miliardy eur, z čoho bude zhruba 490 miliónov eur určených a granty programu Erasmus pre výmenné pobyty študentov a stáže zamestnancov. Pretože sa však tento rozpočet použije čiastočne na pokrytie tohtoročnej negatívnej bilancie, tieto prostriedky vydržia pravdepodobne len do polovice roku 2013.

Následne možno očakávať ešte väčšie problémy.