ESF: Sociálne vedy potrebujú nové priority

zdroj: TASR/Roy Kaltschmidt, Berkeley Lab

Európska nadácia pre vedu v správe vyzýva, aby sme prispôsobili priority v sociálnych vedách aktuálnym a budúcim výzvam.

Dôvodom je, že posledné štvrťstoročie sme boli svedkami dôležitých politických, ekonomických a sociálnych zmien, ktoré mali dopad, prípadne stále majú potenciál dopadu vo vzťahu k celej spoločnosti.

Publikácia obsahuje veľké množstvo konkrétnych záverov a odporúčaní.

Podľa šéfa útvaru pre spoločenské a humanitné vedy Európskej komisie Roberta Burmanjera, ponúka správa „dobre spracovaný prehľad a odporúčania ohľadom miesta spoločenských a humanitných vied v strednej a východnej Európe a ako by sme ich mohli a mali prepojiť s úrovňou medzinárodných výskumných projektov.“

Správa identifikovala tri interdisciplinárne témy, ktoré majú potenciál stať sa dôležitou výskumnou oblasťou. Sú to populačné zmeny, nová európska geografia a sociálna kohézia.

Populačné zmeny sa majú zamerať na to, ako migrácia, zmena populácie na regionálnej úrovni, alebo etnické menšiny a ich integrácia, ovplyvňujú základnú štruktúru európskej populácie.

Nová európska geografia je podľa správy dôležitá, pretože delenie Európy na východnú a západnú je už zastaralé. Táto oblasť výskumu sa má sústrediť na dopad kohéznych fondov a rozširovanie hraníc Európy smerom na východ.

Sociálna kohézia má skúmať stupeň socio-ekonomickej transformácie, ktorou prešla post-komunistická Európa za posledných 20 rokov, s dôrazom na sociálnu mobilitu a sociálny kapitál.

 „Sociálne vedy boli v strednej a východnej Európe počas komunistickej vlády vážne zdeformované,“ vysvetľuje Daniel Davod, podpredseda Rumunskej rady pre výskum. „Táto správa by nám mohla pomôcť integrovať sociálne vedy v strednej a východnej Európe na nadnárodnej úrovni,“ dodal.

Prehodnotenie sociálnych vied v strednej a východnej Európe, vymedzenie nových hraníc, identifikácia hlavných vedeckých výziev a predmetov spolupráce medzi západom a východom, je bez diskusie jedna zo základných podmienok na prekonanie nedávnej krízy v EÚ,“ vyhlásil slovenský veľvyslanec v Maďarsku Peter Weiss.

Správa tiež načrtla osem odporúčaní pre výskum v sociálnych vedách v strednej a východnej Európe. Odporúčania napríklad vyzdvihli potrebu účasti stredo a východoeurópskych akademikov v medzinárodných výskumných projektoch.

Ďalšie odporúčania sa týkali rozvoja infraštruktúry a ľudského kapitálu, či upozornili na potrebu zdieľať a šíriť príklady dobrej praxe.