EÚ investuje ďalších 18 miliónov eur do výskumu chrípky

Európska komisia zúžila počet pracovných projektov, ktoré dostanú financie, na štyri. Tieto spolu zapoja 52 výskumných inštitútov a malých a stredných podnikov z 18-tich členských štátov a troch medzinárodných partnerov – Izrael, Čínu a Spojené štáty.

Táto najnovšia séria projektov zvýši sumu, ktorú Komisia minula od roku 2001 na výskum chrípky na viac ako 100 miliónov dolárov.

Eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn povedala, že výskum EÚ ohľadne prevencie a liečby chrípky má „nesmiernu sociálnu a ekonomickú hodnotu a môže významne prispieť k našim cieľom v oblasti stratégie EÚ 2020“.

Podľa Komisie putujú gény chrípky naprieč kontinentom a medzi rôznymi živočíšnymi druhmi, čím vážne ohrozujú zdravie zvierat a ľudí. Dve z konzorcií sa preto budú venovať výskumu chrípky na prasatách, zatiaľ čo dve ďalšie skupiny budú pracovať na vývoji inovatívnych liekov proti chrípke pre ľudí.

Nová Európska sieť dohľadu nad chrípkou u prasiat sa zameriava na zvýšenie znalostí epidemiológie a evolúcie vírusu prasacej chrípky u európskych prasiat. „Silný dôraz sa bude klásť na monitorovanie šírenia a nezávislej evolúcie pandemického vírusu H1N1 u prasiat,“ povedala EK.

V rovnakom čase žiadajú poslanci Parlamentu prešetrenie toho, ako sa európske úrady pre verejné zdravie zhostili otázky riešenia chrípkovej pandémie. Vo svojom prehlásení poslanci tvrdia, že kredibilita európskych inštitúcií sa narušila vplyvom situácie ohľadne chrípky a jej riešenia.

„Neadekvátne odhadnutie rizika vzhľadom na dostupné údaje a marketingový súhlas udelený viacerým pandemickým vakcínam, ktoré európske úrady pre verejné zdravie vyhlásili za bezpečné bez ich predošlého riadneho preskúmania, nás- členov Parlamentu nútia položiť niekoľko otázok,“ povedali.

V Štrasburgu pri tejto príležitosti povedali, že verejnosti a médiám sa nedostalo vhodnej a včasnej komunikácie keď vedecké údaje začali ukazovať, že pandemická chrípka nie je až taká silná ako sa predpokladalo.

„Existuje nejaké opodstatnenie pre obvinenia, že určití odborníci v európskych úradoch pre verejné zdravie mali nedeklarovaný konflikt záujmov?“ pýta sa skupina poslancov z rôznych politických frakcií.

Žiadna iniciatíva Parlamentu by však nemala „menovať a zahanbovať“, povedala francúzska poslankyňa za zelených Michele Rivasi, ktorá zároveň žiada parlamentný výbor o prešetrenie reakcie EÚ na chrípkovú pandémiu.

Vyšetrovanie ma vrhnúť svetlo na presný sled udalostí, rozhodovací proces a spôsoby, akým sa zisťoval názor odborníkov na odporúčania EÚ ohľadne pandémie, dodala štrnásčlenná skupina poslancov.

Postoje

Počas prezentácie iniciatívy sa francúzska poslankyňa za zelených Michele Rivasi vyjadrila, že kríza sa nafúkla a poznamenala, že sa ustanovilo parlamentné vyšetrovanie, ktoré je podobné ako v prípade krízy ohľadne BSE.

„Varovali nás pred pandémiu, ktorá nevypukla. Odporučili sa drahé a neúmerné riešenia. Kto riadi európske zdravotné inštitúcie? Ako nám môžu európski občania dôverovať počas budúcej pandémie ak neprehodnotíme svoje spôsoby práce?“ povedala

Bulharská poslankyňa za liberálov Antonyia Parvanova povedala, že pri manažovaní vážnych zdravotných kríz je dôvera kľúčová a „v spôsobe, akým sa v prípade údajnej pandémie H1N1 postupovalo na úrovni EÚ a členských štátov je mnoho nejasností“.

„Je to otázka transparentnosti, zodpovednosti a povinnosti skladať účty. Je našou úlohou a povinnosťou ako poslancov, vrhnúť svetlo na otázky, ktoré sa občania sami seba pýtajú ak si chceme zaistiť ich dôveru v naše inštitúcie keď dôjde na otázky verejného zdravia,“ povedala.

Bývalá francúzska ministerka životného prostredia a súčasná poslankyňa za liberálov Corinne Lepage povedala, že verejná mienka ukazuje zvýšenú nedôveru voči vedeckým zisteniam a verejným úradom v oblasti zdravia ako aj liekov a ochrany potravín.

„Reakcia francúzskeho obyvateľstva, ktoré vo veľkom odmietlo očkovanie proti nákaze H1N1, veľmi dobre poukazuje na tento problém. Musíme požadovať plnú transparentnosť a priamo odmietať nárast konfliktu záujmov,“ dodala.