Eurofondy: Financie na celoživotné vzdelávanie

Krátka správa

Európska komisia začala od dnešného dňa prijímať návrhy na projekty v oblasti celoživotného vzdelávania pre rok 2008. Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z rozhodnutia, ktorým sa ustanovuje program celoživotného vzdelávania, prijatého Európskym parlamentom a Radou 15. novembra 2006 (rozhodnutie č. 1720/2006/ES). Celý program trvá od roku 2007 do roku 2013. Osobitné ciele programu celoživotného vzdelávania sú uvedené v článku 1 ods. 3 rozhodnutia č. 1720/2006/ES.

Program celoživotného vzdelávania sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a je dostupný pre všetky subjekty uvedené v článku 4 tohto rozhodnutia. Žiadatelia musia mať trvalý pobyt, alebo sídlo v prípade, že pôjde o právnické osoby v jednej z 27 krajín Európskej únie (od 1. januára 2007), alebo v krajinách EZVO a EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), prípadne musí ísť o Turecko (oficiálna kandidátska krajina). Táto podmienka neplatí pre program „Jean Monnet“, ktorý je otvorený pre inštitúcie vyššieho vzdelávania z celého sveta.

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 901 miliónov eur. Úroveň pridelených grantov ako aj dĺžka trvania projektov závisí od typu projektu a počtu zúčastnených krajín.

Hlavné termíny predloženia žiadostí sú:

Univerzitná charta Erasmus (Erasmus University Charter) – 30. november 2007

Programy Comeniusa Grundtvig: Mobilita – 31. január 2008

Program Leonardo da Vinci: Mobilita – 8. február 2008

Programy Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Partnerstvá – 15. február 2008

Program Jean Monnet – 15. február 2008

Programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a Grundtvig: Mnohostranné

projekty, siete a sprievodné opatrenia – 29. február 2008

Program Erasmus: Mobilita – 14. marec 2008

Leonardo da Vinci: Prenos inovačných mnohostranných projektov – 14. marec 2008

Prierezový program – 31. marec 2008

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na oficiálnych formulároch.