Európska súťaž pre mladých vedcov

Krátka správa

Stredoškolskí pedagógovia boli cieľovou skupinou seminárov, ktoré v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2007 pripravilo občianske združenie Mladí vedci Slovenska. Týždeň vedy a techniky je už po štvrtýkrát súčasťou Európskeho týždňa vedy, ktorého cieľom je popularizovať vedecké bádanie a inovácie medzi mladými ľuďmi. Na seminároch v Košiciach, Banskej Bystrici a Košiciach sa zúčastnili stredoškolskí učitelia pôsobiaci ako aktívni dobrovoľní školskí koordinátori vedecko-popularizačných aktivít združenia.

Cieľom seminárov bolo poskytnúť komplexné informácie o 20. ročníku Súťaže Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS). Bolo potrebné vytvoriť priestor na výmenu skúseností z práce školských koordinátorov s ohľadom na rôzne formy motivovania a zapájania študentov do vedeckej práce. Organizátori na saminároch zároveň predstavili nové aktivity a súťaže združenia BVS Stockholm Junior Water Prize – Cena Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za najlepší vodohospodársky študentský projekt a súťaž Európskeho južného observatória (ESO) s názvom „Dotkni sa hviezdy“.

„Sme si vedomí toho, že úspešnosť študentov pri spracovávaní svojich vedeckých a výskumných prác je v mnohých prípadoch výsledkom osobnej angažovanosti a schopnosti pedagógov zaujať študentov problematikou vedy. Aj to je dôvod, prečo venujeme zvýšenú pozornosť pedagógom, ktorí sa venujú nadaným študentom vo svojom voľnom čase“, vysvetlil koordinátor medzinárodných projektov o. z. Mladí vedci Slovenska, RNDr. Ján Šípoš, CSc.