Európsky technologický inštitút na ceste

 

Pozadie

Myšlienku Európskeho technologického inštitútu (EIT) po prvý krát predstavil predseda Komisie Barroso ako súčasť oživenej Lisabonskej stratégie a ambicióznej stratégie pre rast a zamestnanosť. Cieľom takéhoto inštitútu by bolo posilňovať európsky poznatkový trojuholník výskum-vzdelávanie-transfer technológií prostredníctvom poskytovania kritického množstva a modelu pre výskum na svetovej úrovni, a prostredníctvom partnerstiev medzi akademickým svetom a obchodom.

Na jeseň 2005 prebehli konzultácie relevantných aktérov o kľúčových úlohách EIT, cieľoch, pridanej hodnote a možnej štruktúre inštitútu. Cieľom bolo informovať Komisiu, či sa oplatí nápad realizovať.

Otázky

Komisia zverejnila svoje plány Európskeho technologického inštitútu 22. februára 2006. Plány načrtli celkový rámec pre zriadenie takéhoto inštitútu, no nezmieňujú sa o jeho geografickom umiestnení. Pre obdobie 2009-2013 je navrhnutý rozpočet 1-2 miliardy eur zo zdrojov EÚ, členských štátov a priemyslu.

EIT by bola dvojúrovňová organizácia, pozostávajúca z centrálneho riadiaceho orgánu, systému poznatkových spoločenstiev a ďalších partnerských organizácií. Vládna rada, zložená z „popredných osobností“ v sektore vedy a obchodu by rozhodovala o stratégii a rozpočte EIT a vyberala by a hodnotila poznatkové spoločenstvá.

Poznatkové spoločenstvá, zložené z oddelení univerzít, spoločností a výskumných inštitútov by vykonávali výskum, vzdelávanie a inovačné aktivity v medzidisciplinárnych strategických oblastiach. Tieto oddelenia a ich personál by boli podriadení EIT a po určitý čas by boli vyňatí z organizačnej štruktúry svojich domácich organizácií. EIT by mal vlastnú právnu subjektivitu a nepodliehal by národnej legislatíve. Medzi oblasti strategického výskumu by patrili prinajmenšom nanotechnológie a informačné a komunikačné technológie.

V porovnaní s Európskou radou pre výskum (ERC), ktorá financuje výskumné projekty základného výskumu, by EIT bol „poznatkovým operátorom“ a nie agentúrou pre financovanie, s cieľom vzdelávať, uskutočňovať výskum a aplikovať jeho výsledky do komerčnej praxe.

Pozície

„Excelentnosť si vyžaduje vlajkové lode: preto Európa musí mať silný Európsky technologický inštitút, ktorý zjednotí najlepšie mozgy a spoločnosti a bude šíriť výsledky po celej Európe,“ uviedol predseda Komisie José Manuel Barroso. Označil zriadenie EIT za „nežnú revolúciu pre univerzity“.

„Ak si má Európa udržať konkurencieschopnosť, musíme zabezpečiť zlepšenie vzťahu medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami,“ povedal komisár pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť Ján Figeľ.

Spravodajca Parlamentu pre CIP Jorgo Chatzimarkakis a spravodajca Parlamentu pre Siedmy rámcový program pre výskum (FP7) Jerzy Buzek návrh Komisie uvítali, no zaujímali sa o objasnenie množstva otázok. Europoslanci napríklad spochybnili časový rámec 1-15 rokov, stanovený pre dodanie výsledkov zo strany poznatkových spoločenstiev, pretože sú presvedčení, že dlhodobý výskum by mal byť ponechaný v kompetencii ERC a EIT by sa mal sústrediť na aplikovaný výskum, prinášajúci krátkodobé výsledky.

Predseda parlamentného výboru pre priemysel, výskum a energetiku Giles Chichester uviedol: „Kokova revízia Lisabonskej stratégie poukázala na výraznú slabosť rozširovania priorít a príliš mnohých cieľov. Tento návrh EIT prichádza tesne po koncepte ERC v rámci FP7 a spolu s mnohostranným návrhom priemyselných iniciatív z dielne komisára Verheugena a skupín na vysokej úrovni, ktoré tvrdia, že hrozí riziko, že Komisia urobí opäť rovnakú chybu“. „Poľahčujúcou okolnosťou by bolo, ak by bol prijatý návrh umiestniť plánovaný Technologický inštitút do budov Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Europoslanci by sa potom nemuseli stretávať tam, a ušetrené peniaze by sčasti zaplatili zriadenie Inštitútu!“ dodal.

Európska asociácia univerzít (EUA) podporila zriadenie EIT za dodržania dvoch podmienok: zriadenie Európskej rady pre výskum (ERC) „musí byť hlavnou prioritou“, a EIT musí byť vytvorený „zo samostatných zdrojov“ a nie na úkor ERC.

Podľa Ligy Európskych výskumných univerzít (LERU) navrhovaný model EIT „pôsobí proti konkurencieschopnosti, neprinesie požadované krátkodobé ani strednodobé výhody, má úzky rozsah a je bez fantázie, a jeho udržateľnosť je neistá.“

Univerzity z Coimbra Group uviedli, že „je otázne, či vytvorenie EIT, či už virtuálneho, alebo skutočného, bude mať priamy pozitívny dopad na vznik európskej poznatkovo orientovanej ekonomiky a na Lisabonskú stratégiu.“ Tieto univerzity sú presvedčené, že „ciele plánovaného EIT môžu byť lepšie naplnené prostredníctvom ERC.“

Eurochambres nie je „presvedčená o potrebe vytvorenia EIT v konvenčnom zmysle. Jedinou pridanou hodnotou by bola integrácia poznatkov, záväzkov a sily výskumníkov na svetovej úrovni A podnikateľov. Navyše „ak vznikne EIT, European Chambers sú toho názoru, že jeho primárnym zameraním musí byť zlepšenie komerčného využívania výskumu v rámci integrovaného prístupu vzdelávania, výskumu a transferu technológií.“

Poradná skupina Komisie pre výskumnú politiku – Európska výskumná poradná rada (EURAB) uviedla, že plány na vytvorenie high-tech inštitútu v americkom štýle sú príliš ambiciózne. Skupina varovala Komisiu, že „výskumný inštitút na svetovej úrovni nemôže byť vybudovaný na zelenej lúke“ a že „úspešný EIT môže vzísť len z existujúcich výskumných spoločenstiev s podporou iniciatív pre výskum a inovácie“.

Komisár pre výskum Janez Potočnik vyhlásil, že podporuje skôr myšlienku vybudovania siete existujúcich univerzít, než vytvorenie novej inštitúcie.

Zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates vytvorenie EIT podporuje.

Francúzsky premiér Dominque de Villepin chce, aby EIT sídlil blízko Paríža vo Francúzsku. Francúzsko by mohlo začať s budovaním vlastného EIT bez ohľadu na rozhodnutie EÚ.

Niektorí europoslanci vnímajú zriadenie EIT v budovách Parlamentu v Štrasburgu ako riešenie „večného cestovania“ medzi Bruselom a Štrasburgom.

Nasledujúce kroky:

  • Nasledujúce zasadnutie Európskej rady 23.-24. marca 2006 sa bude zaoberať aj komuniké Komisie o EIT.
  • Komisia do konca roka 2006 predloží formálny návrh EIT.
  • Ak sa v roku 2008 podarí schváliť právne nástroje na zriadenie EIT, riadiaci orgán by mohol byť vymenovaný v roku 2009 spolu s prijatím prvých zamestnancov.
  • Identifikácia poznatkových spoločenstiev by mala začať v roku 2009.