Figeľ hodnotil dvojročné pôsobenie

Krátka správa

Ján Figeľ sa stretol v Bratislave s novinármi, aby s nimi zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie v Európskej komisii José Manuela Barrosa. Za jeden z najvýznamnejších krokov Komisie považuje návrh na schválenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom technologickom inštitúte. Ten by sa mal stať „vlajkovou loďou“ špičkovej kvality v oblasti inovácie, výskumu a vyššieho vzdelávania v Európe. „Spôsob, akým spája oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania, bude referenčným modelom, ktorý Európe umožní efektívnejšie čeliť výzvam globalizujúcej sa svetovej ekonomiky založenej na znalostiach,“ povedal J. Figeľ. Inštitút by mal začať fungovať v roku 2008, pričom jeho výdavky do roku 2013 vo výške 2,4 miliardy eur by mali pokryť tak verejné, ako aj súkromné zdroje.

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie poskytne spoločný základ na opis kvalifikácií, čo pomôže členským štátom, zamestnávateľom a jednotlivcom porovnať kvalifikácie v rozličných systémoch vzdelávania a odbornej prípravy EÚ. EUROPASS – Jednotný rámec Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností – zasa zlepší transparentnosť kvalifikácií a schopností a uľahčí mobilitu v rámci Európy na účely celoživotného vzdelávania. Tým prispeje k rozvoju kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy a uľahčí mobilitu medzi krajinami ako aj odvetviami na účely zamestnania.

V oblasti vzdelávania má Ján Figeľ za sebou aj dôležitý dokument Program modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie, alebo summit G8, ktorého hlavnou témou bolo práve vzdelávanie. V oblasti kultúry bolo najvýznamnejším činom prijatie Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, lebo je tohistoricky prvý dohovor v rámci medzinárodných vzťahov,“ zdôraznil J. Figeľ. No a v oblasti mládežníckej politiky európsky komisár spomenul Oznámenie Komisie o Európskom pakte mládeže.

Z hľadiska najbližšieho obdobia má kľúčový význam schválenie finančnej perspektívy EÚ na roky 2007 – 2013. V jej rámci totiž budú financované i komunitárne programy v oblasti celoživotného vzdelávania, kultúry, mládeže a občianskej spoločnosti. Na Integrovaný program celoživotného vzdelávania pôjde 6,970 mil. €, na Kultúru 2007 400 mil. €, na Mládež v akcii 885 mil. € a na program Európa pre občanov 215 mil. €.

Budúci rok bude pre J. Figeľa tiež rokom príprav na Európsky rok dialógu medzi kultúrami. Túto myšlienku pôvodne predložil slovenský eurokomisár na vystúpení v Európskom parlamente v septembri 2004. Európsky rok dialógu medzi kultúrami s celkovým rozpočtom 10 miliónov eur sa bude opierať o širokú škálu konkrétnych projektov, ktoré sa v roku 2008 uskutočnia prostredníctvom programov a iných činností Spoločenstva. Kultúra, vzdelávanie, mládež, šport a občianska spoločnosť budú oblasťami, ktorých sa bude tento rok týkať predovšetkým. Budúci rok v gescii J. Figeľa vydá Európska komisia i Bielu knihu o športe.