Figeľ v Bratislave: Ignorovanie vzdelávania nás stojí miliardy

figeľ

Krátka správa

Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť Ján Figeľ sa v Bratislave stretol s niekoľkými novinármi na pracovných raňajkách. Informoval na nich o najnovších iniciatívach Európskej komisie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Za jeden z vrcholov svojho doterajšieho úsilia považuje návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady EÚ o zriadení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie, ktorí schválila Európska komisia (EK).

„Nejde o ďalšiu celoeurópsku a povinnú harmonizáciu,“ zdôraznil J. Figeľ. „Tento rámec má byť akousi matricou, prostredníctvom ktorej dokážeme prepojiť kvalifikáciu získanú v jednej krajine s kvalifikačnými požiadavkami druhej.“ Základným prvkom rámca je súbor ôsmich referenčných úrovní, ktoré opisujú, čo študent vie, chápe a dokáže spraviť, čiže jeho reálne študijné výsledky bez ohľadu na to, v ktorom národnom systéme určitú kvalifikáciu získal.

V odpovedi na otázku Euractiv.sk Ján Figeľ súhlasil, že tento mechanizmus by mal výrazne uľahčiť pohyb ľudí na európskom trh práce. „Samozrejme, otvorenie národných trhov práce je stále v kompetencii samotných členských štátov, ale tento mechanizmus im umožní získať reálnejší prehľad o kvalifikácii, ktorú uchádzači získali a preto Európska komisia verí, že zjednoduší vstup ľudí z nových členských krajín na pracovný trh zvyšku Únie.“

Eurokomisár J. Figeľ slovenských novinárov upozornil na dôležité oznámenie EK. Komisia v ňom zdôrazňuje, že spravodlivé systémy vzdelávania a odbornej prípravy vedú k vytváraniu väčšieho počtu pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti. „Účinné systémy vzdelávania a odbornej prípravy môžu myť výrazný pozitívny vplyv na naše hospodárstvo a spoločnosť,“ vysvetlil J. Figeľ. „Z nerovností vo vzdelávaní a odbornej príprave však vyplývajú obrovské skryté náklady. Ak pozabudneme na sociálny rozmer vzdelávania a odbornej prípravy, neskôr tým riskujeme vznik vysokých nákladov na nápravu,“ dodal európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť.

Spravodajskému a publicistickému portálu Euractiv.sk poskytol Ján Figeľ krátky rozhovor, ktorý prinesieme ešte tento týždeň.