Financie na výskum na regionálnej a miestnej úrovni

Krátka správa

7. Rámcový program (FP7) pre výskum a rozvoj obsahuje časť Kapacity – 6 Coherent Development of Research Policy. Na jej základe zverejnila Európska komisia koncom októbra výzvu na predkladanie projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou vo výške 7 a pol milióna eur.

Cieľom výzvy je podpora politiky zameranej na výskum a rozvoj, vytváranie priaznivých podmienok na stimuláciu investícií do výskumu a vývoja v súkromnej sfére, zlepšovanie spolupráce medzi verejnými výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom, modernizácia manažmentu univerzít a výskumných inštitúcií a podpora mobility personálu pracujúceho v oblasti vývoja a výskumu.

Financovanými aktivitami môžu byť: výmeny skúseností, spoločné hodnotenia dopadov, či formulovanie odporúčaní. O finančnú pomoc v rámci tejto výzvy môžu žiadať predstavitelia verejnej správy, lokálne a regionálne autority, agentúry, výskumné centrá a malé a stredné podniky.

Uzávierka predkladania projektov so žiadosťami o finančnú podporu je 6. marca 2008.

Tzv. FP7 pre výskum a rozvoj nepodporuje len priamo výskum a vývoj na akademickej úrovni. Jeho cieľom je tiež podporiť prenos vedeckých a výskumných poznatkov do podnikateľskej praxe. Viaceré kľúčové programové dokumenty Európskej únie za posledné roky identifikovali práve pomalú realizáciu výsledkov vedeckých a výskumných činností v hospodárstve za najzávažnejšiu príčinu zaostávania „starého kontinentu“ za USA a juhovýchodnou Áziou pri budovaní znalostnej ekonomiky.