Finančná podpora pre celoživotné vzdelávanie

Krátka správa

Programy celoživotného vzdelávania patria medzi absolútne priority Európskej únie v súčasnom programovacom období. Potvrdzuje to aj fakt, že na ne zo svojho rozpočtu vyčlenila 901 miliónov eur. Finančnú podporu z nich môžu dostať aj inštitúcie zo Slovenska a rozsah podporovaných aktivít je skutočne široký a pestrý. Na každý projekt bude Európska komisie prispievať sumou vo výške maximálne 75 percent z celkového rozpočtu projektu.

Program Celoživotné vzdelávanie pozostáva zo 4 podprogramov, transverzálneho programu a programu Jean Monnet. Každý podprogram má stanovené špecifické ciele. Cieľom programu:

 • Comenius je zapojiť minimálne 3 milióny žiakov do spoločných vzdelávacích aktivít.
 • Erasmus má prispieť k tomu, aby sa do roku 2012 zapojilo do mobility študentov (krátkodobé štúdium na škole v zahraničí) 3 milióny individuálnych účastníkov. Cieľom podprogramu Leonardo da Vinci je zvýšiť počet umiestnených (študentov) absolventov do podnikov na 80.000 ročne a Grundtvig má do roku 2013 zvýšiť počet jednotlivcov zapojených do medzinárodných výmen v rámci vzdelávania dospelých na 7.000 ľudí ročne.

Financované aktivity:

 • mobilita jednotlivcov v rámci celoživotného vzdelávania,
 • dvojstranné a mnohostranné partnerstvá,
 • mnohostranné projekty určené na podporu kvality systémov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom nadnárodného prenosu inovácií,
 • jednostranné a národné projekty,
 • mnohostranné projekty a siete,
 • pozorovanie a analýza politík a systémov v oblasti celoživotného vzdelávania,
 • operačné granty na podporu určitých prevádzkových a administratívnych nákladov inštitúcií a združení pôsobiacich v oblasti zahrnutej do programu celoživotného vzdelávania,
 • ďalšie iniciatívy zamerané na presadzovanie cieľov programu celoživotného vzdelávania.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty všetkých typov a na všetkých úrovniach vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy zo všetkých 27 členských krajín EÚ, ale aj z Turecka a členských krajín EZVO a EHP.

Uzávierky:

 • 30.11.2007 pre Univerzitnú chartu Erasmus,
 • 31.1.2008 pre Programy Comenius a Grundtvig: Mobilita,
 • 8.2.2008 pre Program Leonardo da Vinci: Mobilita,
 • 15.2.2008 pre Programy Comenius, Leonardo a Grundtvig: Partnerstvá; Program Jean Monnet,
 • 29.2.2008 pre Programy Comeniu, Erasmus, Leonardo a Grundtvig: Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia,
 • 14.3.2008 pre Program Erasmus: Mobilita a Program Leonardo: Prenos inovačných mnohostranných projektov,
 • 31.3.2008 pre Prierezový program.

Pre získanie ďalších informácií sa môžete obrátiť na Ute Haller-Blocka, DG Education and Culture, Rue de la Loi 200, B-1049 Brusel, email: ute.haller-block@ec.europa.eu.