Financovanie energetických technológií v nedohľadne

Zdroj: Kevin T. Houle, www.creativecommons.org

Členské krajiny EÚ odpovedajú na tzv. SET plán Európskej komisie návrhom zvýšenia finančných prostriedkov pre nízkouhlíkové technológie v ďalšom rozpočtovom období 2013 – 2019. Plán strategických investícií do strategických energetických technológií (SET plán) predstavila Komisia minulý rok na jeseň. Jeho hlavnou myšlienkou je zväčšenie objemu prostriedkov pre výskum a vývoj technológií o 50 mld. eur počas nasledujúcich 10 rokov.

SET plán v praxi predpokladá trojnásobný nárast objemu financií ako z verejných, tak i zo súkromných zdrojov do energetického výskumu.

„Pokiaľ ide o škálu potrebného financovania v strednodobom horizonte, bude potrebné zvýšiť podiel verejného investovania na úrovni EÚ, čo bude potrebné vziať do úvahy pri ďalšom finančnom rámci,“ píše sa v stanovisku európskych ministrov k SET plánu a investíciám do energetického výskumu.

Verejné financovanie na úrovni EÚ bude závisieť predovšetkým na záujem členských krajín spolu-financovať Európske priemyselné iniciatívy (EII). EII predstavujú plán na podporu technológií, ktoré nepokrýva SET plán. Naviac, finančné nástroje musia brať do úvahy fakt, že oblasť výskumu spadá primárne do kompetencie členských krajín.

Európski ministri vyzvali Komisiu, aby v nadväznosti na SET plán predstavila konkrétnejšie návrhy. Exekutíva by pritom mala vychádzať z už existujúcich nástrojov a nevytvárať nové. Dôležité je tiež vytvorenie „predvídateľnejšieho a stabilnejšieho rámca pre priemysel a investorov“.

Komisia a Európska investičná banka by mali čo najskôr predstaviť „návrh nástrojov na financovanie projektov obnoviteľnej energie a energetickej efektívnosti“. Mali by počítať len s existujúcimi finančnými zdrojmi „v optimálnej kombinácii“.

Ministri v záveroch svojho stretnutia vyzývajú národné vlády, aby podporovali a propagovali ciele SET plánu a "ak je to nevyhnutné, významne zvýšili verejné financovanie vývoja nízkouhlíkových technológií“. Táto "veľmi citlivá téma" sa však musí prediskutovať na fóre ministrov financií, doplnila hovorkyňa Rady.

Diskusie členských krajín o financovaní energetiky a energetického výskumu môžu byť veľmi zdĺhavé. Ukázalo sa to i v prípade vyjednávaní o podpore energetických projektov v rámci Európskeho plánu pre hospodársku obnovu (EERP). Diskusie o formulácii plánu prebiehali od januára do marca 2009, no prvé projekty sa odsúhlasili v decembri. Týkajú sa pobrežných veterných parkov a technológie zachytenia a uskladnenia emisií uhlíka (CCS). Naviac, o projektoch energetickej infraštruktúry rozhodne až nový komisár pre energetiku.

Španielske predsedníctvo chce otvoriť diskusiu o financovaní SET plánu na marcovom zasadnutí Rady.