Fínsko a Japonsko vytvorili spoločnú víziu pre spoločnosť

„Spoločne sme sa zamýšľali a odpovedali na tie spoločenské výzvy, ktorým dnes čelia Fínsko a Japonsko. Vybrali sme si skúmanie zdravia starnúcej populácie, komunikáciu v digitalizovanej spoločnosti a materiálovú a energetickú efektívnosť udržateľnej spoločnosti,“ povedala Eija Ahola, manažérka pre výskum fínskej agentúry pre financovanie technológií Tekes.

Fínsko a Japonsko sa rozhodli spojiť svoje sily a v spomenutých oblastiach a v rokoch 2007-2008 uskutočnili spoločný rozsiahly výskum. Fínska agentúra Tekes na svojich stránkach cituje Yuka Ita, vysokopostaveného výskumníka japonského Národného inštitútu  pre vedecké a technologické politiky (NISTEP). Hovorí: „NISTEP má bohaté skúsenosti s technologickými predpoveďami, ale nikdy do nich nezahŕňal sociálne aspekty.“ Podľa jeho slov, spoločný projekt s Fínskom bol prvou príležitosťou učiniť tak.

Eija Ahola dopĺňa, že ako Tekes, tak i NISTEP preferovali vo výskume podobné metodiky a prístupy. Rozdielom výskumu v oboch krajinách však bolo, že „postupovali opačným smerom“. Zatiaľ čo Fínsko sa zameralo najskôr na stanovovanie výziev a následne sa formulovali ciele, ktoré zohľadňovali hospodársku situáciu a finančné možnosti, v Japonsku sa najskôr skúmali reálne možnosti a na ich základe sa formulovali zámery pre dosiahnutie želaných vízií a cieľov.

Výsledky spoločného projektu boli aplikované na každú krajinu samostane, vzhľadom na tamojšie reálie. Ahola uzatvára: „Spolupráca na predpovedi nám pomôže pochopiť samých seba ako súčasť sveta. O možných riešeniach a výzvach [..] sa dá uvažovať spoločne, ale každá krajina si musí vyvodiť vlastné závery.“

Výsledkom výskumu je rozsiahla spoločenská predpoveď pre Fínsko a Japonsko a ich vzájomné porovnanie.