Fórum pedagogiky 2006 o modernizácii vzdelávania

Krátka správa

Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v bratislavskom Národnom tenisovom centre sa zúčastnili vedeckí pracovníci, ale najmä pedagógovia z praxe, pracovníci metodických centier, ako aj zástupcovia zriaďovateľov škôl z oboch stupňov samospráv (miestna i krajská). Predseda organizačného štábu PhDr. Milan Zeman zdôraznil, že modernizácia vzdelávania sa musí prejaviť v lepšom prepojení vzdelávacieho systému s požiadavkami trhu prácu. Dnes sa pritom už nestačí orientovať len na národný trh práce, ale treba reflektovať jeho vývoj v celej Európskej únii. Preto aj modernizácia slovenského vzdelávacieho systému nemôže byť výlučne záležitosťou národnou, ale treba pri nej vychádzať zo skúseností a využívať a reflektovať pri nej aj celoeurópske programy a stratégie EÚ v oblasti reformy vzdelávania. Preto o možnostiach, ktoré pre reformu vzdelávania na Slovensku ponúkajú európske programy hovoril hneď v úvode konferencie Michal Sedlačko z bratislavského Inštitútu vzdelávania.

Punc medzinárodnej konferencie dodali Fóru pedagogiky 2006 vystúpenia viacerých zahraničných hostí. Medzi nimi bola napríklad Brigitte Schützelhofer z Mestskej školskej rady vo Viedni, ktorá hovorila o základných kompetenciách v ich podmienkach, alebo francúzsky lingvistický atašé Emmanuel  Rimbert, ktorého referát bol zameraný na certifikáty na prácu vo francúzsky hovoriacom prostredí. Počas celej stredy a štvrtka sa v priestoroch NTC uskutočnili desiatky kratších workshopov, na ktorých si pedagógovia z celého Slovenska navzájom vymieňali skúsenosti a prezentovali vlastné originálne projekty v oblasti vzdelávania. Významnou súčasťou podujatia bolo aj ocenenie 44 žijúcich a in memoriam jedného už nežijúceho pedagóga za och celoživotný prínos. Štátna tajomníčka ministerstva školstva SR Dana Dorotea Mikulová tiež odovzdala ocenenia až 34 žiakom, ktorí dosiahli významné úspechy pri reprezentácii Slovenska na medzinárodných žiackych a študentských súťažiach.

Na konferencii vystúpili aj ľudia z významných firiem, aby „mám povedali, čo očakávajú od škôl a a ich absolventov,“ ako to skonštatoval M. Zeman. Jan Moleš predstavil celosvetovú iniciatívu firmy Microsoft Partneri vo vzdelávaní. Tento projekt realizuje Microsoft v spolupráci s MŠ SR, aby sa zvýšila úroveň znalostí informačno-komunikačných technológií medzi učiteľmi a podporila sa inovácia pri výučbe. „Celé naše úsilie smeruje k tomu, aby v spolupráci so školami pripravili žiakov a študentov na život a prácu v digitálnom priestore,“ zdôraznil J. Moleš.