FP7: 11 miliónov na vedu a výskum

Krátka správa

11 miliónov eur bude rozdelených na podporu projektov v rámci 7. rámcového programu pre výskum a rozvoj. Podpore tejto oblasti je venovaná veľká pozornosť. Vyplýva to z výzvy č. 2007/C 230/04 s referenčným číslom FP7-INCO-2007-3.
 
Cieľom výzvy je podporiť zvýšenie spolupráce a koordinácie výskumných programov. Nezáleží na tom, či ide o projekty na regionálnej alebo národnej úrovni. Na základe tejto výzvy sa budú financovať vybrané projekty spadajúce pod podprogram Kapacity, konkrétne pod jeho časť Aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce ERA-NET a ERA-NET PLUS.
 
Bude podporený iba taký projekt, na ktorom sa budú podieľať minimálne tri na sebe nezávislé subjekty – právnické osoby. Inými slovami, nebudú podporení jednotlivci, ale konzorciá. Dôležité je, aby boli ich súčasťou kľúčoví aktéri daných národných alebo regionálnych výskumných systémov.
 
Projekty spolu so žiadosťami o dotáciu bude možné predkladať až do 12. februára 2008.