Granty na Erasmus budú môžno diferencované

Eva Masárová z Odboru mládeže a komunitárnych programov MŠVVaŠ SR hovorila o postupe rokovaní o programe „Erasmus pre všetkých“ na úrovni Rady EÚ a jej pracovných formácií (Výbor pre vzdávanie a Pracovná skupina pre mládež).

Podľa nej sa Rada (členské štáty) stotožnila so základným návrhom Komisie prejsť na jednotný program. Ďalej žiadala najmä prepojenie programu s európskou politikou vzdelávania v snahe o čo najväčšiu pridanú hodnotu na európskej úrovni. Medzi vítanými zmenami oproti návrhu Európskej komisie spomenula samostatnú kapitolu pre mládež, percentuálne alokácie pre jednotlivé segmenty programu už v nariadení a vypustenie požiadavky na jednu národnú agentúru.

Na národnej úrovni sa pozície a spätná väzba zbierali na niekoľkých stretnutiach – dvakrát na okrúhlom stole organizovanom europoslankyňou Katarínou Neveďalovou (jún a september) a na stretnutí Riadiaceho výboru Programu celoživotného vzdelávania (jún). Predmetom rokovaní je ešte stále podoba schémy magisterských študentských pôžičiek.

Od írskeho predsedníctva (začne v januári 2013) sa podľa Masárovej očakáva, že bude schopné po januárovom hlasovaní o programe v pléne Európskeho parlamentu posunúť program k dohode na Rade v júni 2013.

Podľa Kataríny Neveďalovej, ktorá je tieňovou spravodajkyňou k programu Erasmus pre všetkých za skupinu Socialistov a demokratov, prešli návrhy zmien voči predstave Komisie vo Výbore pre kultúru vzdelávanie veľkou väčšinou, čo značí, že stanovisko a pozícia Európskeho parlamentu bude jasná. Víta najmä väčšiu sociálnu dimenziu a otvorenosť programu, ktorý až po vstupe EP „bude naozaj otvorený“. Cennou je aj definícia neformálneho vzdelávania a štruktúrovaný dialóg. Špeciálne sa spomínajú Rómovia ako jedna z cieľových skupín programu.

Za dobrý tiež považuje návrh, aby sa podpora týkala všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a teda aj doktorandov, čo pôvodný návrh nepredpokladal.

V oblasti odbornej prípravy sa do znenia dostala požiadavka „kvalitných stáží“. K tejto téme EK vydá materiál v dohľadnej dobe, čo by malo pomôcť zmierniť prax prekérnych podmienok stáží a zneužívania stážistov.

Spolupráca s tretími stranami v riadiacich Komisiách, napríklad s mimovládnymi organizáciami (aj keď nebudú mať hlasovacie právo. To bola ja požiadavka mládežníckych organizácií.

Samostatná kapitola pre mládež je podľa nej dôležitá, pretože "to nie je len o vzdelávaní, ale aj o neformálnom vzdelávaní, podpore participácie a inkluzii". Pokračovať budú aj administratívne granty pre mládežnícke organizácie.

Od podprogramu venovanému športu netreba mať podľa europoslankyne veľké očakávania, jeho rozpočet bude na úrovni 1,8 % z celkového programu, alebo minimálne 230 miliónov eur, čo pre 27 krajín na 7 rokov nie je veľa. Je to ale jediná podmnožina, kde nariadenie hovorí o konkrétnej minimálnej sume, hoci ešte nie je dohodnutý rozpočtový rámec.

Rozdelenie alokáciw v programe je nasledovné:

  • 83,4 % vzdelávanie a odborná príprava
  • 8 % mládež
  • 1,8 % šport a 1,8 % program Jean Monnet
  • 5 % je vyčlenených na novú spoluprácu medzi programami pre mládež a vzdelávanie (každý po 2,5 %)

Európsky parlament sa bude snažiť, aby granty na študijné pobyty v rámci programu Erasmus boli diferencované podľa výšky reálnych výdavkov v prijímajúcej krajine. Dnes je výška grantu jednotná, kdekoľvek študent vycestuje. Ešte je to otvorená otázka, EP sa ale domnieva, že by to malo byť technicky možné.

Do života sa najväčšou pravdepodobnosťou pretaví aj schéma pôžičiek pre študentov, ktorí chcú magisterské štúdium absolvovať v inej členskej krajine. Jej výška bude 12 alebo 18 tisíc eur v závislosti od dĺžky štúdia. Na žiadosť o pôžičku, ktorú budú poskytovať komerčné banky, by malo stačiť potvrdení o prijatí na štúdium. Úverový tok pôjde cez Európsku investičnú banku a bude krytý európskym rozpočtom.

Európsky parlament si tiež vyžiadal od Európskej komisie správu o implementácii programu po 2 a pol roku. Na základe nej bude potom možné otvárať a presúvať jednotlivé alokácie.