Informatizácia a vzdelávanie sluchovo postihnutých

Krátka správa

Seminár organizuje Európska kultúrna spoločnosť, ktorej hlavným partnerom je vo vzdelávacích aktivitách zameraných na sluchovo postihnutých Slovenský zväz sluchovo postihnutých. Okrem zväzu sa na organizovaní semináru podieľa ďalších 10 partnerov z Rakúska, Belgicka, Holandska, Fínska, Slovinska, Maďarska a Slovenska. Záštitu nad podujatím, ktoré je financované z programu Európskej únie Mládež – Akcia 5 – Podporné opatrenia, prevzal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Hlavným cieľom medzinárodného kontaktného semináru je poskytnúť priestor pre výmenu skúseností a predstaviť možnosti medzinárodnej spolupráce organizácií pracujúcich s cieľovou skupinou sluchovo postihnutých a nepočujúcich formou expertného stretnutia zástupcov z 8 programových krajín.   

Seminár pre odbornú verejnosť predstaví nové možnosti využívania informačno-komunikačných technológií, ktoré sú (1) hlavným predpokladom rozšírenia možností prístupu k ďalšiemu a celoživotnému vzdelávaniu formou využívania elektronického vzdelávacieho prostredia a e-learningu, (2) nástrojom aktívnej komunikácie, výmeny informácií medzi počujúcim a nepočujúcim svetom, (3) novým prostriedkom sociálnej inklúzie a predpokladom inkluzívnej spoločnosti, ako aj (4) nástrojom aktívneho občianstva v zmysle zabezpečenia účasti sluchovo postihnutých na veciach verejných.

Odborná príprava sluchovo postihnutých na Slovensku je orientovaná na povolania s prevahou manuálnej činnosti. Éra informačnej spoločnosti a jej dopad na nás každodenný život otvára nové možnosti pre sluchovo postihnutých. Ide o také typy profesií a povolaní, ktoré sú úzko spojené s využívaním počítača a prevažuje u nich duševná činnosť: napr. web dizajnér, počítačový typograf, správca počítačovej siete, lektor ďalšieho vzdelávania, správca databáz atď. Elektronické vzdelávacie prostredie a využitie počítača s internetom sa ukazuje vhodným riešením pre riadené štúdium, ako aj samo štúdium sluchovo postihnutých. Jeho aktívne využitie v rámci vzdelávania a špecializovanej prípravy pre výkon konkrétnych povolaní, je základným predpokladom využívania počítačov pripojených na internet ako pracovných nástrojov.

Samostatnou časťou seminára bude prezentácia vzdelávacieho projektu Akadémia bez bariér, ako aj informácie o možnostiach čerpania európskej pomoci v programovacom období 2007 – 2013. Seminár sa uskutoční v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra na Zelenej ulici a je otvorený pre každého, kto má záujem o túto problematiku, predovšetkým pre všetkých, ktorí s ňou už dnes prichádzajú do pracovného kontaktu. Účasť je bezplatná, záujemcovia sa môžu kontaktovať na elektronickej adrese gindlova@exs.sk alebo sarina@exs.sk.