Informujte sa online o možnostiach mobility

 


Pozadie:

Mobilita je komplexný fenomén. Aby bolo možné posúdiť jej pozitívne a negatívne dopady na spoločnosť a ekonomiku v krajinách pôvodu a určenia, je nutné argumentovať presnými údajmi. Na druhej strane má mobilita aj svoju praktickú stránku. Príležitosti, ktoré prináša, nemôžu byť plne využité a jej výzvy nemôžu byť úspešne zvládnuté bez praktických informácií pre tých, ktorí si želajú „stať sa mobilnými“.

Aj keď je internet obrovským a dynamickým zdrojom informácií, stále neexistuje „cestovná mapa“, ktorá by pomáhala nachádzať relevantné informácie. EurActiv pripravil krátky prehľad internetových zdrojov v anglickom jazyku.

Otázky:

Praktické informácie

Existuje niekoľko webstránok, ktoré poskytujú praktické informácie, týkajúce sa mobility v sektore vzdelávania a pracovného trhu.

 • Komisia vytvorila portál EURES, ktorého cieľom je byť základným sprievodcom pre zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie na európskom trhu práce. Portál o sebe vyhlasuje, že poskytuje informácie o „voľných pracovných pozíciách v 29 európskych krajinách, životopisy kandidátov, informácie o tom, čo potrebujete vedieť o živote a práci v zahraničí a mnoho iného“.

 • Podobný nástroj pre študentov a výskumníkov, ochotných ísť do zahraničia, spustila Komisia v roku 2003 pod názvom portál Ploteus. Jeho cieľom je pomôcť študentom, uchádzačom o pracovné miesta, rodičom, študijným poradcom a učiteľom nájsť informácie o štúdiu v Európe a o možnostiach celoživotného vzdelávania.

 • Portál Solvit, ktorý bol tiež založený Komisiou, pomáha riešiť problémy, spojené s vnútorným trhom, a to vrátane otázok pracovnej a vzdelávacej mobility. Poskytuje „úspešné príbehy“, pokyny na vypracovanie potrebných materiálov a kontaktné údaje na národné centrá Solvit.

 • Portál Tvoja Európa (Your Europe) sa sústreďuje na praktické informácie o občianskych právach a príležitostiach v EÚ a na jej vnútornom trhu. Ponúka rady, ako v praxi využívať tieto práva – napr. informácie o živote, štúdiu a práci v inej krajine EÚ.

 • Zbierka praktických informácií a pozícií k študentským mobilitám sa dá tiež nájsť na webstránkach národných študentských únií v Európe.

 • Ďalším sprievodcom po európskom priestore vyššieho vzdelávania je portál European-Students.net, ktorý poskytuje informácie o študijných možnostiach v zahraničí a online poradenstvo, ako aj zdieľanie informácií.

Údaje

 • Oficiálny portál európskeho roku pracovnej mobility poskytuje výber údajov o geografickej mobilite a mobilite v rámci pracovných miest, týkajúce sa cezhraničných pracovníkov, ale aj informácie o súvisiacich otázkach, akými sú napr. výučba cudzích jazykov, zručností a nedostatky na trhu práce.

 • Štatistické údaje o postojoch verejnosti k mobilite je zhrnutá v prieskume Eurobarometer s názvom Európania a mobilita: prvé výsledky celoeurópskeho prieskumu, ktorý bol zverejnený vo februári 2006.

 • Základný zdroj socioekonomických údajov o EÚ – Eurostat – poskytuje detailné štatistiky o populáciách, vrátane počtu cudzincov v krajinách EÚ, a to podľa rôznych socioekonomických charakteristík. Obsahuje tiež údaje o trhoch práce v krajinách EÚ. V oblasti vzdelávania poskytuje prehľad počtu zahraničných študentov, zapísaných na univerzity v krajinách EÚ, triedených podľa krajiny pôvodu a oblasti vzdelania.

 • Publikácia OECD Factbook 2006 obsahuje štatistiky populácie a migrácie, ako aj údaje o zamestnanosti, nezamestnanosti a vzdelaní, no zaoberá sa špecificky otázkami migrácie osôb s vysokým vzdelaním alebo trendmi v migrácii a populáciách imigrantov. OECD tiež poskytuje ako súčasť svojej všeobecnej databázy vzdelania názorné štatistiky o migrácii študentov v členských krajinách a počet zahraničných študentov, zapísaných na univerzity.

 • Ďalším užitočným nástrojom je Atlas študentskej mobility, ktorý je projektom Inštitútu medzinárodného vzdelávania. Projekt sa snaží o sledovanie migračných trendov miliónov študentov, ktorí sa vzdelávajú každoročne mimo krajiny svojho pôvodu. Zbiera tiež údaje o globálnych mobilitných vzorcoch študentov a krajín ich pôvodu, rovnako ako hlavné destinácie nadnárodného vyššieho vzdelania.