Ján Figeľ dáva reformu vysokoškolského vzdelávania do celosvetového kontextu

Krátka správa

Bolonský proces sa rozšíril z 29 krajín v roku 1999 na súčasných 45 a ďalšia krajina (Čierna Hora) sa pridá na stretnutí ministrov v Londýne. Podľa najnovšej Správy o zhodnotení plnenia cieľov bolonského procesu, ktorá bude tiež predmetom londýnskej schôdzky, sa v implementácii bolonských reforiem dosiahol ,,značný pokrok“. Ďalším krokom by malo byť zriadenie Registra agentúr pre zabezpečenie kvality európskeho vyššieho vzdelávania, čím sa zviditeľní európske vyššie vzdelávanie a zvýši sa dôvera v inštitúcie a programy v rámci Európy a celého sveta.

V súvislosti s pripravovaným stretnutím ministrov v Londýne európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ povedal: ,,Bolonské reformy sú dôležité, ale Európa by teraz mala prekročiť ich rámec, nakoľko univerzity by mali tiež modernizovať obsah svojich učebných osnov, vytvoriť virtuálne univerzity a reformovať svoju správu. Krajiny by mali modernizovať svoje systémy vyššieho vzdelávania vo všetkých oblastiach ich činnosti – vzdelávaní, výskume a inovácii – tak, aby sa stali koherentnejšími, flexibilnejšími a ústretovejšími k potrebám spoločnosti.“

V jednom z posledných prieskumov Eurobarometra medzi pedagogickými pracovníkmi vo vyššom vzdelávaní sa ukázalo, že veľká väčšina učiteľov súhlasí s tým, aby sa ich inštitúcie sprístupnili dospelým študentom. Väčšina univerzitných učiteľov zároveň pociťuje, že ich inštitúcie potrebujú väčšiu autonómiu a lepšie interné riadenie. Domnievajú sa, že partnerstvá s podnikmi a konkurencia medzi inštitúciami univerzity posilní a že súkromné financovanie a študentské poplatky sú prijateľným zdrojom ďalšieho príjmu. Veľká väčšina uznala potrebu európskych noriem kvality a európskych značiek kvality a väčšina sa tiež nazdáva, že študentská mobilita by mala byť povinnou súčasťou študijných programov.

Implementácia ,celoživotného vzdelávania do každodennej univerzitnej praxe si však ešte vyžaduje veľa práce. Grantová podpora sa poskytuje prostredníctvom nového programu celoživotného vzdelávania (akcie programu Erasmus), siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum a programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, ako aj štrukturálnych fondov a pôžičiek EIB. Dôležitou úlohou bude implementácia navrhnutého európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EÚ), ktorý zodpovedá rámcu kvalifikácií pre európsky priestor vyššieho vzdelávania.

Ministri v Londýne prijmú stratégiu, ktorej cieľom je pomôcť situovať európske vyššie vzdelávanie do celosvetového kontextu. Medzinárodný dialóg, porovnávanie a konkurencia sú hnacou silou pre zvyšovanie kvality v oblasti vyššieho vzdelávania. Činnosti zahŕňajú: lepšie poskytovanie informácií; podporu atraktívnosti a konkurencieschopnosti zariadení európskeho vyššieho vzdelávania; podporu partnerstiev; posilnenie politického dialógu; zlepšovanie uznávacích dojednaní.