Jednoročný európsky program pre študentov

Krátka správa

Európske medziuniverzitné centrum pre ľudské práva a demokratizáciu ponúka jednoročné štúdium v Benátkach (prvý semester: september 2007- január 2008) a na jednej z 39 na programe participujúcich univerzít (druhý semester: február – júl 2008). Tento program – označovaný ako E.MA – je unikátnou príležitosťou na štúdium teórie a praxe ľudských práv a demokratizácie, v rôznych členských krajinách Európskej únie. EÚ tento program financuje. Jeho cieľom je pripraviť profesionálov v oblasti ľudských práv a demokratizácie s praktickými pracovnými skúsenosťami. Program je preto multidisciplinárny a rešpektuje prepojenia ľudských práv, demokracie, mieru a rozvoja.

Program ponúka prístup orientovaný na praktickú politiku a v jeho rámci sa študujú medzinárodné vzťahy, právo, filozofia, dejiny, antropológia, politológia a sociológia. Študenti v jeho rámci dostávajú príležitosť stretnúť sa s poprednými univerzitnými učiteľmi, expertmi a predstaviteľmi medzinárodných organizácií (vrátane EÚ, OSN, Rady Európy a OBSE). Absolventi kurzu by mali byť schopní venovať sa samostatnému interdisciplinárnemu akademickému výskumu v oblasti ľudských práv a demokratizácie, ale tiež prakticky pôsobiť v tejto oblasti ako spravodajcovia, pri zbieraní faktov a monitoringu. Na záver dostanú absolventi oficiálny európsky magisterský titul pre oblasť ľudských práv a demokratizácie.

Pre účasť na programe už musíte byť absolventom jedného vysokoškolského štúdia s ukončeným magisterským stupňom v oblasti relevantnej pre problematiku ľudských práv (napr. právo, spoločenské vedy). Potrebujete vedieť, či je vaša škola zapojená do tzv. Bolonského procesu, nakoľko musíte vykázať, že ste získali 240 ECTS (European Credit Transfer System – kredity prenosné v rámci EÚ). Ak je v prípade vášho štúdia/stupňa štandardom 180 ECTS, je možné po splnení istých podmienok získať zvyšných 60 kreditov. Výkonný výbor programu v konečnom dôsledku rozhodne, či vám zisk 240 ECTS a teda splnenie tejto podmienky uzná. Vzhľadom na to, že ide o dvojjazyčné anglicko-francúzske vyučovanie, je nevyhnutné, aby ste obom rečiam rozumeli na akademickej úrovni. Kritériami pre výber študentov bude doterajšie študijné pôsobenie, skúsenosti, motivácia a splnenie jazykových kritérií.

Konečný termín pre zasielanie prihlášok (je potrebné zaslať ich v dvoch exemplároch) je 16. marec 2007.