Komisia chce podporiť prácu mladých v zahraničí

Krátka správa
Európska komisia vydala oznámenie, v ktorom zdôraznila potrebu investovať viac a čo najskôr do mladých ľudí. Prioritou musí byť rozvoj prierezových stratégií pre mládež – na úrovni štátov i na úrovni EÚ – ktoré pokryjú široké spektrum oblastí jednotlivých politík ako vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, podnikanie, kultúra, mládež a šport.

Komisia vyzýva členské štáty na zvýšenie úsilia prostredníctvom snáh o redukciu predčasného odchodu zo školy a zabezpečenia dlhšieho predškolského vzdelávania. Zároveň zdôrazňuje význam zvýšeného úsilia pri  riešenia problémov mládeže v rámci Stratégie rastu a zamestnanosti pomocou stratégií ,,flexikurity“ zameraných na zlepšenie vyhliadok pre nováčikov na pracovnom trhu. Komisia ďalej upozorňuje na to, že je dôležité lepšie prepojenie medzi podnikaním a vzdelávaním a zlepšovaním mobility a pripravuje spustenie svojej pilotnej iniciatívy „Tvoje prvé zamestnanie v zahraničí“, ktorá bude podporovať mobilitu pracovníkov  v EÚ.

Okrem toho Komisia podporuje zapájanie mladých ľudí do procesu rozhodovania a hodnotenia politík zameraných na mládež, a to prostredníctvom posilnenia existujúcich partnerstiev medzi mládežníckymi organizáciami a inštitúciami EÚ. Tieto ciele sa majú  potvrdiť vo forme deklarácie EÚ a členských štátov o vytváraní lepších príležitostí  pre mladých ľudí.

Oznámenie vydala Európska komisia v súvislosti so začiatkom nového školského roka. Jeho vydanie vychádza aj z dvoch analýz, ktoré sú zamerané na otázky zamestnanosti mládeže a prehľad o politikách jednotlivých členských štátov v oblasti dobrovoľníckej činnosti mládeže.

Oznámenie čerpá aj z konzultácií s Európskym fórom mládeže, pod záštitou Komisie, a bude slúžiť ako základ budúceho rozvoja koordinácie politiky pre mládež v EÚ. Komisári Figeľ a Špidla budú prezentovať tento dokument mladým ľudom 16. septembra v Lisabone, kde sa bude konať podujatie pre mládež venované vo veľkej miere práve tejto iniciatíve.