Komisia chce pozorovať Zem – za 5,8 miliárd eur

Komisia dnes (30.11.) navrhla zriadiť zvláštny fond pre program GMES podobný modelu, podľa ktorého funguje aj Európsky rozvojový fond. Prispievalo by doň všetkých 27 členských štátov EÚ v závislosti od svojho hrubého národného dôchodku (HND). Vyzbierať je potrebných približne 5,8 miliardy eur.

Na dosiahnutie tohto zámeru ale bude potrebná medzivládna dohoda medzi členskými štátmi EÚ. Program by koordinovala Komisia, zatiaľ čo jeho finančné riadenie by sa mohlo zveriť Agentúre pre globálny navigačný satelitný systém (GSA).

Antonio Tajani, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za priemysel a podnikanie, uviedol: „Aby Európa mohla reagovať na stále nové výzvy celosvetového významu, potrebuje samostatný, dobre koordinovaný a spoľahlivý systém pozorovania Zeme. Program GMES významne podporí vesmírny výskum v Európe a v konečnom dôsledku prispeje aj k oživeniu hospodárstva a k riešeniu niektorých vážnych výziev, ktorým v súčasnosti európski občania čelia.”

Európska exekutíva naznačila, že vzhľadom na obmedzenia budúceho rozpočtu EÚ (2014 – 2020) navrhuje, aby sa program GMES financoval mimo viacročného finančného rámca. Svoj návrh bude musieť obhájiť pred Európskym parlamentom, Radou ministrov, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom i Výborom regiónov.

Načo nový miliardový systém?

Program by mal tri hlavné rozmery – environmentálny, bezpečnostný a posilnenie konkurencieschopnosti.

Nástroj GMES by mal vďaka satelitom Sentinel poskytnúť údaje, ktoré umožnia lepšie porozumieť spôsobu zmien našej planéty a zlepšiť monitoring stavu životného prostredia na súši, v mori a v atmosfére. Komisia zdôrazňuje, že zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny, reakcia na stavy núdze či varovanie občanov v prípade zhoršenej kvality ovzdušia závisia od presných a včas dostupných informácií o Zemi. Zároveň by mohol fungovať ako nástroj pre zvýšenie bezpečnosti – pri lepšej kontrole hraníc, v boji proti pirátstvu a organizovanému zločinu. GMES poskytuje potrebné údaje vrátane máp pre núdzové zásahy, monitoruje hodnoty zmeny klímy, teploty oceánov a morí alebo chemické zloženie ovzdušia.

Podľa analýzy nákladov a prínosov sa očakáva, že prínos programu GMES bude do roku 2020 predstavovať minimálne dvojnásobok hodnoty investičných nákladov a do roku 2030 ich štvornásobok. Konkrétne Komisia argumentuje tým, že s rozvojom inovatívnych služieb a komerčného využitia v nadväzujúcich odvetviach by mohli vzniknúť nové pracovné miesta, uľahčilo sa spoločné investovanie do rozsiahlej infraštruktúry, podporila koordinácia pozorovacích sietí či zosúladili vzájomné a štandardizovali geopriestorové informácie. EÚ by si prostredníctvom programu GMES zabezpečila autonómny prístup k spoľahlivým, vysledovateľným a trvale prístupným informáciám o životnom prostredí a bezpečnosti, čo by mohlo zvýšiť aj jej vplyv pri medzinárodných rokovaniach.