Komisia: lepšie využívanie financovania európskeho výskumu, inovácií a kohéznej politiky

Krátka správa

Európska komisia vyzvala národné vlády i regionálne samosprávy, aby lepšie využívali nástroje, ktoré Európska únia ponúka na podporu trvalo udržateľného sociálneho rozvoja a ekonomického rastu. Existuje na to niekoľko finančných nástrojov, ktoré by sa členské štáty a ich regionálne samosprávy mali naučiť využívať a kombinovať ich. Takto môžu podporiť výskumné a vývojové kapacity vo svojich regiónoch, predovšetkým vysoké školy. Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik zdôrazňuje, že práve toto je cesta, ako pozdvihnúť aj zaostalejšie regióny na vyššiu úroveň a trvalo takýto vzostup udržať.

Európska komisia zdôrazňuje, že nie je možné očakávať, že sa podarí vhodne kombinovať viaceré nástroje financovania, kombinovať viaceré grantové programy, ak sa do toho iniciatívne nezapoja politici a úrady na národnej i regionálnej úrovni. Koneční prijímatelia takejto podpory, napr. univerzity, si s tým nedokážu poradiť sami, ak to nebude súčasť koncepčnej politiky verejných inštitúcií.

„Pritom práve inovácie môžu zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,“ podčiarkuje komisárka pre regionálnu politiku Danuta Hübner. „Rozhodujúcou pre budúcnosť regiónov je schopnosť tých, ktorí o nich rozhodujú, postaviť rast na výskume a vývoji nových technológií a nových riešení.“ A či sa im to páči, alebo nie, rozhodujúcu úlohu pri efektívnom využívaní európskych finančných fondov a programov hrajú politici: vlády a regionálne samosprávy, dodáva eurokomisárka.

„Budovaním vedomostnej spoločnosti môžu regióny prispieť nielen k rastu hospodárstva, ale aj rastu zamestnanosti a vytváraniu dobre platených a dlhodobo udržateľných pracovných miest,“ pripája sa aj Janez Potočnik.

Aké programy vlastne môžu regióny v tejto súvislosti využívať? Ide napríklad o Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond, z ktorých možno investovať do výskumu a inovácií na báze národných strategických referenčných rámcov. Toto sa deje prostredníctvom sektorových operačných programov.

Okrem toho je k dispozícii Siedmy rámcový program pre výskum, špeciálne zameraný na zvýšenie výskumného potenciálu regiónov a európskych clustrov. Program pre inovácie a konkurencieschopnosť podporuje inovačné podnikateľské aktivity.

Komisia vydá do konca tohto roka praktického sprievodcu, ktorý zjednoduší výskumným inštitúciám a podnikateľom rozhodovanie, ktoré európske finančné zdroje použiť na ich zámery.