Komisia odporúča uznávať aj mimoškolské zručnosti

V rámci svojej stratégie vytvárania pracovných miest a rastu Európska komisia spustila iniciatívu s cieľom podporiť uznávanie zručností a kompetencií získaných mimo školy alebo univerzity. Chce tým zvýšiť pracovné príležitostí, najmä pre mladých nezamestnaných a pre osoby s nedostatočnými formálnymi kvalifikáciami, ako sú starší nízkokvalifikovaní pracovníci.

Členské štáty by podľa odporúčania EK mali do roku 2015 zriadiť vnútroštátne systémy na potvrdenie platnosti neformálneho a informálneho vzdelávania.

Tieto dve formy vzdelávania sa líšia v tom, že neformálne sa uskutočňuje vo formálnom vzdelávacom prostredí, teda na školách, ale nevedie k získaniu kvalifikácie alebo diplomu (kurzy, workshopy, konferencie alebo semináre). Informálne sa získava na rôznych miestach, napr. doma, v práci, či v asociáciách a zahŕňa oblasti jazykového vzdelávania či kultúrne normy.

Má ísť o doplnenie európskeho kvalifikačného rámca, ktorý podporuje uznávanie formálneho vzdelávania.

Ako to funguje?

V súčasnosti má komplexný systém na potvrdenie platnosti týchto foriem vzdelávania len Fínsko, Francúzsko, Luxembursko a Holandsko.

Vo Francúzsku sa dajú všetky kvalifikácie s výnimkou regulovaných profesií, ako sú lekári, stomatológovia, veterinári a architekti, potvrdiť tak, že osoba predloží údaje o svojich vzdelávacích skúsenostiach a nadobudnutých zručnostiach. Odborná porota, ktorú vymenovalo príslušné ministerstvo, jej následne môže udeliť úplnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. Podobný systém existuje v Luxembursku.

V Holandsku zase môžu občania za účelom žiadosti o zamestnanie alebo uznania skúšobnou komisiou predložiť opis svojich skúseností uznanému orgánu, ktorý vydáva „certifikáty o nadobudnutých skúsenostiach“. Taktiež fínske vzdelávacie zákony umožňujú potvrdiť skúseností v mnohých oblastiach a úrovniach vzdelávania.

Správny pomer

„Naším cieľom je, aby všetci občania mohli na zvýšenie svojich zručností a svojej zamestnateľnosti v plnej miere využívať vzdelávacie možnosti, ktoré sú k dispozícii na pracovisku, prostredníctvom skupín občianskej spoločnosti alebo cez internet“, uviedla Androulla Vassiliou, komisárka EÚ pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. Európa podľa nej musí dosiahnuť „správny pomer zručností a kompetencií na podporu konkurencieschopnosti, prosperity a sociálneho začlenenia“.

Na potrebe podpory a uznania neformálneho vzdelávania sa v júli zhodli aj zástupcovia slovenských študentských organizácii. Poukázali vtedy aj na dva problémy: (1) študenti sa spoliehajú na to, že formálnym vzdelávaním získajú dostatok vedomostí  a (2) vedenie škôl často ani nie je ochotné alebo schopné podporovať mimoštudijné aktivity. (EurActiv, 24.7.2012)

O návrhu Komisie bude rokovať Rada ministrov v dňoch  23. – 24. novembra v Bruseli.